ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บชัน ในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บชัน ในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง
นักวิจัย : ปัทมา สุวรรณคำ
คำค้น : ข้อเท้า -- บาดแผลและบาดเจ็บ , นักกีฬา , การรับรู้อากัปกิริยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อี๊ด ลอประยูร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741731744 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาผลของการฝึกโดยเองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บชัน ในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้องรัง ผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยเป็นนักกีฬา 26 คน อายุระหว่าง 18-25 ปี มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรังภายใน 18 เดือนก่อนวันทำการศึกษาวิจัยและเกิดข้อเท้าแพลงระดับ 2 ในข้างเดียวกันก่อนเข้าร่วมการศึกษาวิจัย 1 สัปดาห์ แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ในกลุ่มควบคุมได้รับการรักษาข้อเท้าแพลงโดยวิธีมาตรฐาน ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการรักษาวิธีมาตรฐานร่วมกับโปรแกรมการฝึกโดยแอ งเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทป โดยฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปฝึกวันละ 10 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ตัวชี้วัดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ area of postural sway เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของระบบ proprioception ผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยได้รับการทดสอบโดยการยืนบนขาข้างที่ได้รับขาดเจ็บ ในแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่ก่อนการศึกษา ระหว่างการฝึกทุกสัปดาห์ และหลังการฝึก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเมื่อครบ 8 สัปดาห์ของการศึกษา ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของ area of postural sway ระหว่างทั้งสองกลุ่มที่ระดับ p < 0.05 สรุปผลการวิจัยคือ การฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปเพิ่มเติมจากวิธีรักษามาตรฐานไม่ สามารถเพิ่ม proprioception จากการเปลี่ยนแปลง area of postural sway ได้มากกว่าการรักษาวิธีมาตรฐานเพียงอย่างเดียว

บรรณานุกรม :
ปัทมา สุวรรณคำ . (2545). ผลของการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บชัน ในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา สุวรรณคำ . 2545. "ผลของการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บชัน ในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา สุวรรณคำ . "ผลของการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บชัน ในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ปัทมา สุวรรณคำ . ผลของการฝึกโดยแองเคิลดิสค์ร่วมกับการพันเทปต่อโปรปริโอเซ็บชัน ในนักกีฬาที่มีประวัติข้อเท้าแพลงเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.