ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระจายของปรอทบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระจายของปรอทบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : นภฤกษ์ วัฒนวิทูกูร
คำค้น : ปรอท -- แง่สิ่งแวดล้อม , ปรอท -- พิษวิทยา , อ่าวปากพนัง (นครศรีธรรมราช)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิไลวรรณ อุทุมพฤกษ์พร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741723679 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาการกระจายของปรอทบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ในแม่น้ำปากพนัง คลองบางจาก คลองปากนครและคลองปากพญา ที่ไหลลงสู่อ่าวปากพนัง มีความเข้มข้นเฉลี่ยของปรอททั้งหมดในน้ำสูงกว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของปรอทใน น้ำจากอ่าวปากพนัง คือมีความเข้มข้น 1.80+-1.31 และ 1.21+-0.48 ng/L ตามลำดับ ปรอทส่วนใหญ่อยู่ในรูปปรอทไม่รีแอคทีฟ ค่าความเข้มข้นของปรอทในดินตะกอนจากแม่น้ำและคลองที่ไหลลงอ่าวปากพนัง มีค่าสูงกว่าความเข้มข้นของปรอทในดินตะกอนจากอ่าวปากพนังคือ มีค่า 0.05-0.73 และ 0.05-0.36 microgram/g น้ำหนักแห้ง ตามลำดับ และค่าความเข้มข้นที่สูงพบในสถานีต้นน้ำ ส่วนการศึกษาความเข้มข้นของปรอทในตัวอย่างสัตว์น้ำเศรษฐกิจพบว่า ปลามีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.08-0.69 microgram/g น้ำหนักเปียกซึ่งสูงกว่าที่พบในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยที่ความเข้มข้นในตัวอย่างหอยมีค่า 0.05-0.07 microgram/g น้ำหนักเปียก จากการศึกษาครั้งนี้แสดงว่าความเข้มข้นของปรอทในน้ำ ยังไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ส่วนความเข้มข้นของปรอทในดินตะกอนและสัตว์น้ำเศรษฐกิจ บางตัวอย่างมีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด จากการศึกษาความสัมพันธ์ของปรอทกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมพบว่า ความเข้มข้นของปรอทในน้ำมีความสัมพันธ์กับปริมาณตะกอนแขวนลอย และปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดในน้ำ ส่วนความเข้มข้นของปรอทในดินตะกอนมีความสัมพันธ์กับปริมาณ อินทรียวัตถุในดินและไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างปรอทกับสารหนูในตัวอย่างน้ำ ดินตะกอนและสัตว์น้ำ แสดงถึงแหล่งกำเนิดของธาตุทั้งสองที่ต่างกัน

บรรณานุกรม :
นภฤกษ์ วัฒนวิทูกูร . (2545). การกระจายของปรอทบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภฤกษ์ วัฒนวิทูกูร . 2545. "การกระจายของปรอทบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นภฤกษ์ วัฒนวิทูกูร . "การกระจายของปรอทบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นภฤกษ์ วัฒนวิทูกูร . การกระจายของปรอทบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.