ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช
นักวิจัย : ชัญญา เจียมใจ
คำค้น : การตรวจสุขภาพ , โรคเกิดจากอาชีพ , อุตสาหกรรมปุ๋ย -- ลูกจ้าง -- การตรวจสุขภาพ , อุตสาหกรรมปุ๋ย -- บริการส่งเสริมสุขภาพ , บริการอาชีวอนามัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรชัย สิทธิศรัณย์กุล , วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741727755 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12183
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพคน งาน ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืชทั่วประเทศไทยจำนวน 165 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการเดินสำรวจโรงงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2545-10 มีนาคม 2546 โดยมีการตอบกลับแบบสอบถาม 90 แห่ง คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 54.5% สัมภาษณ์นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ 8 แห่ง และสำรวจโรงงาน 1 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบกลับแบบสอบถามทั้งหมด 90 คน 52.2% เป็นเจ้าของหรือผู้บริหารหรือผู้จัดการ มีอายุเฉลี่ย 39.3 ปี เป็นชาย 51.1% มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี 64.4% เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง 94.4% เป็นสถานประกอบการที่มีการตรวจสุขภาพคนงาน 63.3% โดยมีงบประมาณในการตรวจสุขภาพคนงานประจำปีเฉลี่ย 700 บาทต่อคนต่อปี สำหรับความคิดเห็นต่อราคาการตรวจสุขภาพคนงานและรายการตรวจสุขภาพคนงานนั้น นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในสถานประกอบการ และปัจจัยที่ทำให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน 3 อันดับแรกคือ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้านราคาและความคุ้มค่า ผลการสัมภาษณ์พบว่า การตรวจสุขภาพคนงาน และหน่วยบริการตรวจสุขภาพคนงานในปัจจุบันมีความเพียงพอและเหมาะสม แต่ยังขาดคุณภาพในการตรวจและการรายงานผล นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่า ราคาและรายการตรวจสุขภาพคนงานมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในสถานประกอบการ และการที่จะกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานประจำปีตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช จึงมีความเป็นไปได้สูง

บรรณานุกรม :
ชัญญา เจียมใจ . (2545). ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัญญา เจียมใจ . 2545. "ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัญญา เจียมใจ . "ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชัญญา เจียมใจ . ความคิดเห็นของนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต่อรายการตรวจสุขภาพ คนงานตามปัจจัยเสี่ยง ในโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ยหรือสารปราบศัตรูพืช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.