ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้
นักวิจัย : วนิดา ศิรวัฒนาสุข
คำค้น : เภสัชจลนศาสตร์ , อะมิกาซิน , นิวโทรฟิลต่ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา , สุรจิต สุนทรธรรม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741713886 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งคือ (i) ศึกษาค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของการให้ amikacin แบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้ (ii) หาขนาดยาเริ่มต้นที่ทำให้อัตราส่วนของระดับยาสูงสุดในเลือด ต่อระดับยาต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้ออย่างน้อยเป็น 10:1 เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว (อัตราส่วน Cmax/MIC >= 10) และ (iii) ประเมินความเป็นพิษต่อไตจากการให้ยา amikacin แบบวันละครั้ง ค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ของ amikacin จะถูกคำนวณจากระดับยาในเลือด 2 จุด ซึ่งอยู่ภายหลังจากช่วงเวลาที่การกระจายยาเสร็จสิ้นแล้วโดยวิธี Sawchuck และ Zaske ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการทำนายจะถูกคำนวณโดยใช้วิธีมาตรฐาน ขนาด amikacin 7.69 ถึง 15 มก./กก. จะถูกให้แบบหยดเข้าเส้นเลือดดำเป็นเวลา 30-60 นาที วันละครั้ง แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้จำนวน 14 ราย ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า เวลาที่สิ้นสุดการกระจายยานานที่สุดคือ 2.26 ชั่วโมงหลังจากเริ่มให้ยา ค่าปริมาตรการกระจายยาและการขจัดยาที่ได้จากการวิจัย มีค่ามากว่าค่าที่ได้จากการทำนายอย่างมีนัยสำคัญ (0.33 +- 0.08 เทียบกับ 0.25 ลิตร/กก. [P= .003] และ 0.11 +- 0.05 เทียบกับ 0.06 +- 0.02 ลิตร/ชม./กก. [P= .0005] ตามลำดับ) เมื่อใช้ขนาดยาเริ่มต้นอย่างน้อย 18 มก./กก. ผู้ป่วยทั้งหมดจะมีอัตราส่วน Cmax /MIC >= 10 สำหรับเชื้อ P.aruginosa ที่มีค่า MIC เท่ากับ 3 มก./ลิตร มีผู้ป่วย 1 รายซึ่งใช้ amphotericin B ร่วมกับ amikacin ในขณะรักษา เกิดพิษต่อไตขณะรับการรักษาได้ 10 วัน ข้อสรุปที่ได้คือ เวลาในการเจาะวัดระดับยาในเลือด เพื่อคำนวณค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง คืออย่างน้อย 2.26 ชั่วโมง หลังเริ่มให้ยาแบบหยดทางหลอดเลือดดำ จากผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ขนาดยาที่แนะนำโดยบริษัทผู้ผลิตหรือที่ได้จาก nomogram ใช้ค่าปริมาตรการกระจายยาและการขจัดยาต่ำกว่าค่าที่ได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่มีภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้และผลที่ได้จะทำให้ระดับยาในเลือดสูงสุดมีค่า ต่ำลง ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าขนาดยาเริ่มต้นของ amikacin ที่ให้แบบวันละครั้ง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้ควรให้อย่างน้อยที่สุดคือ 18 มก./กก. และควรที่จะมีการติดตามระดับยาในเลือดภายใน 2-3 วันภายหลังได้รับยาในผู้ป่วยที่มี Clcr < 50 มล./นาที ส่วนผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อความเป็นพิษต่อไตมากว่า 2 ปัจจัย ควรมีการติดตามความเป็นพิษต่อไตอย่างใกล้ชิด

บรรณานุกรม :
วนิดา ศิรวัฒนาสุข . (2545). เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา ศิรวัฒนาสุข . 2545. "เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา ศิรวัฒนาสุข . "เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วนิดา ศิรวัฒนาสุข . เภสัชจลนศาสตร์ของอะมิกาซินที่บริหารแบบวันละครั้งในผู้ป่วยภาวะนิวโทรฟิลต่ำและมีไข้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.