ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อศักยภาพด้านการเงินขององค์กรในอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะต่างกัน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อศักยภาพด้านการเงินขององค์กรในอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะต่างกัน
นักวิจัย : กรกฎ (ใยบัวเทศ)ทิพยาวงศ์
คำค้น : Factor Analysis , Financial Performance , Product Complexity , Production System Characteristics , Supply Chain Operational Performance , Technology Intensity , ปัจจัยสำคัญ , ส่งผลต่อศักยภาพด้านการเงิน , อุตสาหกรรม , โซ่อุปทาน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180337 , http://research.trf.or.th/node/3181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นเพื่อให้ทราบว่าอุตสาหกรรมที่มีลักษณะแตกต่างกันในเชิงลักษณะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในองค์กร ความซับซ้อนของสินค้าและการผลิต และ ระบบการผลิตขององค์กร จะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพทางการเงินที่เหมือนหรือแตกต่างกัน รวมถึงเปรียบเทียบในประเด็นของมุมมองด้านการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน ว่ามีมุมมองในรูปแบบเดียวกันหรือไม่ ข้อมูลที่นำมาใช้การวิจัยได้มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตในประเทศไทย และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 407 บริษัท โดยใช้ SCM Logistics Scorecard (LSC) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลตลอดการวิจัย นอกจากนี้ยังได้มีการเก็บข้อมูลด้านการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วม โดยจะเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการเงินจากภายนอก (External Source) ซึ่งจะเก็บข้อมูลหลัก ๆ ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ผู้วิจัยสามารถค้นหาข้อมูลทางการเงินได้เป็นจำนวน ทั้งสิ้น 281 บริษัท จาก 407 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 69.38 ของจำนวนข้อมูลทั้งหมด หลังจากเก็บข้อมูลทั้งหมดได้แล้ว ก็จะทำการแบ่งบริษัทออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามเกณฑ์การจำแนก 3 หลักเกณฑ์ แล้วทำการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเบื้องต้นในทุก ๆ ขอบเขตการประเมิน พบว่า องค์กรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีความสามารถในการจัดการโซ่อุปทาน ที่ดีกว่ากลุ่มองค์กรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน กลุ่มองค์กรที่มีความซับซ้อนในการผลิตสูง มีความสามารถในการจัดการโซ่อุปทาน ได้ดีกว่ากลุ่มกลุ่มองค์กรที่มีความซับซ้อนในการผลิตต่ำ และกลุ่มองค์กรที่มีการผลิตตามสายประกอบ มีผลการประเมินด้านสมรรถนะในการจัดการโซ่อุปทาน ที่ดีกว่าองค์กรที่มีการผลิตแบบต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปรียบเทียบจากคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มที่ได้รับจากการประเมินด้วย LSC หลังจากนั้น จะทำการหาปัจจัยสำคัญ ในการดำเนินการในโซ่อุปทานของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ซึ่งพบว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันนั้น มีลักษณะของปัจจัยสำคัญในการดำเนินในโซ่อุปทาน รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการโซ่อุปทานที่แตกต่างกันออกไป ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างดัชนีชี้วัดทางการเงินทั้ง 4 ชนิด กับคะแนนปัจจัย ยังชี้ให้เห็นอีกว่า อุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะที่แตกต่าง จะมีวิธีการพัฒนาความสามารถในการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานขององค์กรเฉพาะทางที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร และเพิ่มศักยภาพทางการเงินให้กับองค์กร This research paper focused on three different industrial characteristics in terms of technology intensity, product complexity, and production system characteristics to investigate potential factors that constitute an efficient supply chain operational performance, which impact firms’ financial performance. Data was collected from 407 companies in Thailand manufacturing sector. The SCM logistics scorecard (LSC) was utilized as a collection tool in this work. Important financial data was taken from external source such as Department of Business Development, Ministry of Commerce. In total, financial data of 281 out of 407 companies accounting for 69.38% was obtained. Companies were classified into groups according to three different criteria. Comparison was made among them. From the preliminary comparative analysis, it was found that high-tech firms tend to perform better than low technology intensity firms, with regards to SCM operational performance. Similarly, high product complexity firms was found to perform better than low product complexity ones. Firms with assembly production were found to have higher average scores in LSC than firms with continuous production. Factor analysis showed that firms with different characteristics possessed different factors in SCM operations and management concept. Correlation analysis between four financial indices and factor scores indicated that different industries showed difference in SCM operational performance in increasing profit margins and financial potential in each organization

บรรณานุกรม :
กรกฎ (ใยบัวเทศ)ทิพยาวงศ์ . (2554). ปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อศักยภาพด้านการเงินขององค์กรในอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรกฎ (ใยบัวเทศ)ทิพยาวงศ์ . 2554. "ปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อศักยภาพด้านการเงินขององค์กรในอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
กรกฎ (ใยบัวเทศ)ทิพยาวงศ์ . "ปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อศักยภาพด้านการเงินขององค์กรในอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
กรกฎ (ใยบัวเทศ)ทิพยาวงศ์ . ปัจจัยสำคัญในการดำเนินการในห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อศักยภาพด้านการเงินขององค์กรในอุตสาหกรรมที่มีคุณลักษณะต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.