ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมขน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมขน
นักวิจัย : ปาริชาติ วลัยเสถียร
คำค้น : การจัดการความรู้ , การเรียนรู้ , ชุมชน , สรส. , สังเคราะห์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4840024 , http://research.trf.or.th/node/3170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยกระบวนการเรียนรู้และการจดการความรู้ของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กระบวนการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งหวังให้เกิดความเป็นชุมชน และความสุขของคนในชุมชน ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาความเคลื่อนไหวใน การเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข สรส. ในช่วงปี พศ.2547-2548 จำนวน 4 โครงการวิจัยประกอบด้วย โครงการสืบสานลายไตบ้านเปียงหลวง โครงการวิจัยเรื่องเรื่องกระบวนการเรียนรู้การดูแลสุขภาพด้านสมุนไพรและการนวดไทย โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างบ้านดินอย่างเป็นสุขเพื่อการพึ่งพาตนเอง อ.แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ และโครงการศึกษา ภูมิปัญญากับการพัฒนาเครือข่ายเพื่อชีวิตของ ชุมชนคนพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา โครงการสืบสานลายไตเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางชาติพันธุ์ของ ชุมชนพลัดถิ่นผ่านการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ในขณะที่โครงการย่อยอีกสามโครงการได้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และจัดการความรู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภูมิปัญญาที่เกี่ยวของกับปัจจัยสี่และ การตอบสนองความจำเป็นอื่นๆ ของชีวิต ได้แก่ อาหาร (หมี่) เครื่องนุ่งห่ม (ไหม) ที่อยู่อาศัย (บ้านดิน) และยารักษาโรค (การนวดสมุนไพร) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานเปลไม้ไผ่ ภูมิปัญญาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการเกษตรพึ่งตนเองของกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จากการศึกษาพบว่าแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถื่นสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเด็กและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ คือการจัดการเรียนรู้และจัดการความรู้ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับวิถีดารเรียนรู้เชิงสังคมของชุมชน โดยมีผู้รู้ ผู้ชำนาญการ ผู้มีประสบการณ์ทั้งที่เป็นคนในชุมชนและจากภายนอกชุมชนทำงานร่วมกับ นอกจากนี้ยังพบว่าการสนับสนุนด้านการเงินและด้านวิชาการจากโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข สรส. มีความสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จของโครงการย่อยทั้ง 4 โครงการ The research of community learning process and knowledge management on local wisdom and expressive culture has been operated base upon the basic concept that such action is the means in Community Development Process which aims to strengthen communality and to empower healthy communities. This research studied several actions related to the learning process and knowledge management on local wisdom and expressive culture of communities participated in 4 sub-projects under the Learning and Empowerment of Healthy Communities Project [LEHCP] during 2004-2005 including the Revitalization of Tai Culture Project, the Study Project on Learning Process for Indigenous Health Care and Thai Massage, the Participative Learning Project on the Construction of Healthy Earth-House towards Self Reliance, and the Study Project on Local Wisdom and Development Network for Better Life of Communities in Phimai. The first program organized learning and knowledge management activities focusing on revitalizing expressive cultures of the state-less Tai community in order to strengthen the Tai ethnicity. The other 3 programs dealt with local wisdom serving human basic needs and related necessities including food (rice noodle), clothes (silk), house (earth-house) medicine (massage and herbal medical care), bamboo-works (boat-shape cradle) and organic fertilizer. This research reveals that the learning process and knowledge managements for youths and projected groups had been done through participative actions of local intellectuals, experienced-person, experts and development workers from outside. Budget and academic advisory given by the LEHCP are much benefit to the programs. Learning and knowledge management through socialization approach with practical-based focus is appropriate to this theme.

บรรณานุกรม :
ปาริชาติ วลัยเสถียร . (2550). กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมขน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปาริชาติ วลัยเสถียร . 2550. "กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมขน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปาริชาติ วลัยเสถียร . "กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมขน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
ปาริชาติ วลัยเสถียร . กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ของชุมขน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.