ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย
นักวิจัย : สุณีย์ กัลยะจิตร
คำค้น : and offenses of life and , Juvenile delinquency , male adolescents , คดีชีวิตและร่างกาย , เด็กและเยาวชนกระทำผิด , เยาวชนชาย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG5180300 , http://research.trf.or.th/node/3167
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการเข้าสู่การกระทำความผิดในคดีชีวิตและ ร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย เพื่อศึกษาพฤติการณ์ในการก่อคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ทำการสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) โดย การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ทำการสัมภาษณ์เด็กและเยาวชนชายที่กระทำผิดในคดีชีวิตและ ร่างกาย ร่วมทั้งการสังเกตภาคสนาม สหวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชนกระทำผิดไม่น้อยกว่า 3 ปี และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชนกระทำผิดไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 คน จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า กระบวนการเข้าสู่การกระทำความผิดในคดีชีวิตและร่างกาย ของเด็กและเยาวชนชาย สาเหตุประการสำคัญมาจากครอบครัว นั่นคือ ขาดการอบรมดูแล การเอาใจใส่ และ การที่ไม่มีเวลาขาดการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบิดามารดากับเด็กและเยาวชน ทำให้เด็กและเยาวชนหันไป คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกเร มีเวลาในการใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อนค่อนข้างมาก ซึ่งเด็กและเยาวชนจะปรึกษา กับกลุ่มเพื่อนได้ทุกเรื่อง ไว้วางใจเพื่อนมาก เมื่ออยู่กับกลุ่มเพื่อนจะมีความสุขได้เที่ยวเตร่ เล่นเกมส์ เล่น อินเตอร์เน็ต จับกลุ่มดื่มสุรา ประกอบกับตัวของเด็กและเยาวชนชาย เป็นช่วงวัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรง โมโห ง่าย หงุดหงิด ใจร้อน มีการแก้ปัญหาโดยใช้กำลังจากการถูกท้าทายถูกหยามศักดิ์ศรี ทำให้กระทำการใด ๆ ลงไปโดยขาดความยั้งคิดร่วมกับการดื่มสุรา ส่วนพฤติการณ์ในการก่อคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชน ชาย พบว่า การกระทำผิดมาจากการร่วมกันกระทำกับกลุ่มเพื่อน การกระทำจะมีความรุนแรงโดยใช้กำลังทาง ร่างกาย ร่วมกับอารมณ์ที่รุนแรง รูปแบบการกระทำผิดส่วนใหญ่จะมาจากการเลียนแบบในกลุ่มเพื่อน และการ เลียนแบบจากสื่อ เช่นโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เกมส์ วิธีการ พบว่าจะใช้ความรุนแรงจะเพิ่มมากขึ้น และหาก เหยื่อขัดขืนหรือต่อสู้จะใช้อาวุธที่เตรียมมา เช่น มีด ปืน ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1. การศึกษาวิจัยในเด็กและเยาวชนชาย และหญิงในทุกฐานความผิด 2. การศึกษาวิจัยพฤติกรรม และลักษณะของกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมเกเร 3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกระทำ ความผิดของเด็กและเยาวชน 4. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบและวิธีการของการใช้ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ในการกระทำความผิด The research aimed to study factors leading to criminal offenses of life and body by male adolescents. The qualitative research was compiled from research by personal and in-depth interviews with male adolescent offenders who had not less than 3 years experience in delinquency and professionals dealing with juvenile delinquency of not less than 5 years, with total input from interviewing 30 persons. The research indicated some factors leading to violent crime were due to breakdown of family relationships, such as lack of activities together. Therefore, male adolescents often liked to spend more time with peers who had deviant behavior such as playing violent internet games which involved sexual assault, and drinking alcohol. Such adolescents were quick-tempered and thus more prone to anger and violence. They are more easily motivated to commit crimes by these delinquent peers. They learned criminal activities from peers and from media such as television, and internet games. They also were more likely to use violent weapons such as knives and guns on their victims. Some suggestions for further research follow: 1. Research in male and female adolescents in every offense. 2. Research of behavior and type of delinquent peers. 3. Research of the relationship between drinking alcohol and juvenile delinquency. 4. Research on the model and method of violence of juvenile delinquency

บรรณานุกรม :
สุณีย์ กัลยะจิตร . (2555). กระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุณีย์ กัลยะจิตร . 2555. "กระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุณีย์ กัลยะจิตร . "กระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Print.
สุณีย์ กัลยะจิตร . กระบวนการเข้าสู่การกระความผิดในคดีชีวิตและร่างกายของเด็กและเยาวชนชาย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2555.