ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
นักวิจัย : อนุวัฒน์ การถัก
คำค้น : วัดพระธาตุพนม , การออกแบบชุมชน -- ไทย -- นครพนม , การพัฒนาชุมชนเมือง -- ไทย -- นครพนม , การประเมินคุณภาพทางสายตา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741732783 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12269
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาอยู่ 2 ประเด็นคือ ประการแรกเป็นการหาแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม ให้มีความเหมาะสมกับวัดพระธาตุพนมในด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อวัดพระ ธาตุพนม รวมไปถึงการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามปรัชญาของพุทธศาสนาในการสร้างพระ ธาตุ และประการที่สองเป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ให้ดีขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์หลักทั้งสองส่วนนี้จะต้องประสานกันเพื่อการตอบสนองต่อความ ต้องการของพื้นที่ได้ แนวทางในการพัฒนาได้เสนอให้มีการปรับปรุงพื้นที่ประกอบด้วย 1. พื้นที่บริเวณหน้าวัด ได้เสนอให้เป็นส่วนที่รองรับกิจกรรมของเมืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่มี กิจกรรมไม่ขัดแย้งกับวัด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อวัด 2. พื้นที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ได้เสนอแนะให้เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมของตลาดสด และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวัดพระธาตุพนม 3. พื้นที่บริเวณตลาดเก่า ได้เสนอให้มีการปรับปรุงทางกายภาพและกิจกรรม เพื่อฟื้นฟูให้กลับมามีการใช้พื้นที่ด้านการค้าอีกครั้งหลังจากที่ซบเซาลงไป 4. การปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำโขงให้สามารถรองรับกิจกรรมด้านการพักผ่อนและการ ท่องเที่ยวได้มากขึ้น 5. เป็นการนำเสนอการปรับปรุงระบบถนนและการสัญจรของเมือง เพื่อให้มีการเข้าถึงวัดพระธาตุพนมได้สะดวกขึ้นและลดปัญหาทางด้านการจราจร บริเวณหน้าวัดลง 6. เป็นการประเมินคุณภาพทางสายตาที่มีผลต่อวัดพระธาตุพนม โดยได้นำเสนอแนวทางการปรับปรุงในด้านของการรับรู้ทางสายตา ในการเข้าถึงวัดพระธาตุพนมและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบวัด ให้มีผลกระทบทางสายตาต่อวัดพระธาตุพนมน้อยลง นอกจากนี้ในเนื้อหาการวิจัยยังได้นำเสนอแนวทางในการนำแผนไปปฏิบัติ โดยได้แสดงลำดับของการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา รวมทั้งยังได้สรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไปในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อวัดพระธาตุพนมและชุมชนธาตุพนม และในภาพรวมของเนื้อหาในงานวิจัยนี้จะมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพื้นที่ บริเวณวัดพระธาตุพนม ให้มีแนวทางที่สามารถรองรับกิจกรรมทั้งของเมือง และมีความเหมาะสมทางด้านคติความเชื่อที่มีต่อวัดและองค์พระธาตุพนม ซึ่งแนวทางต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้ในโอกาสต่อไป

บรรณานุกรม :
อนุวัฒน์ การถัก . (2545). แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุวัฒน์ การถัก . 2545. "แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนุวัฒน์ การถัก . "แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อนุวัฒน์ การถัก . แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.