ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
นักวิจัย : วิพล ทรัพย์อำนวยพร
คำค้น : การค้าชายแดน , การใช้ที่ดิน -- ไทย -- บ้านโคก (อุตรดิตถ์) , แหล่งกลาง -- ไทย -- บ้านโคก (อุตรดิตถ์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จารุวรรณ ลิมปเสนีย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741731035 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12182
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาศักยภาพการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทาง การค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจัยที่ศึกษาความสำคัญของพื้นที่ศึกษา ได้แก่ ความได้เปรียบเชิงพื้นที่ โครงข่ายคมนาคมภายในประเทศ และโครงข่ายที่เชื่อมโยงไปยัง สปป. ลาว ประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดใกล้เคียง จากการศึกษาพบว่า จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่มีศักยภาพในด้านการค้าขายแดนเป็นอันมาก เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ในการเดินทางไปมาหาสู่กันโดยใช้เส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่ในอดีต รวมถึงปัจจัยที่สนับสนุนระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว ในการที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นด่านการค้าถาวรในอนาคตได้ ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่มีความสำคัญในระดับอินโดจีนต่อไปใน อนาคต ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ได้แก่ สถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยและ สปป.ลาว ความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งของภูดู่ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์และระยะทางในการเข้าถึงพื้นที่ชุมชนเมืองสำคัญใน สปป. ลาว ความคล้ายคลึงกันทางด้านขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภาษาพูด การนับถือศาสนา และชาติพันธุ์ พบว่า จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่มีข้อจำกัดทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการบางประการคือ การเป็นพื้นที่ป่าสงวนที่ประกาศให้เป็นป่าเสื่อมโทรม และปัญหาการไม่มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำด่าน ผลการศึกษา เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ เพื่อที่จะทำให้เกิดความพร้อมทางด้านการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การจัดสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ การเดินรถประจำทางเพื่อให้เข้าถึงจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน ได้แก่ สปป. ลาว เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า กัมพูชา มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อสนับสนุนต่อการท่องเที่ยวบริเวณด่าน รวมถึงการคมนาคมขนส่งระหว่างกลุ่มประเทศอินโดจีนต่อไป

บรรณานุกรม :
วิพล ทรัพย์อำนวยพร . (2545). ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิพล ทรัพย์อำนวยพร . 2545. "ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิพล ทรัพย์อำนวยพร . "ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วิพล ทรัพย์อำนวยพร . ศักยภาพในการพัฒนาการค้าชายแดนบริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.