ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : นวลทิพย์ อรุณศรี
คำค้น : นักศึกษาพยาบาล , สถาบันอุดมศึกษา -- การรับนักศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746342851 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12232
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษาสภาพและปัญหาการรับเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพพยาบาล ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเข้าศึกษาสาขาวิชาชีพพยาบาล กลยุทธ์การรับเข้าศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในปัจจุบันและเสนอแนวทางพัฒนากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถามนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ แบบสัมภาษณ์ ผู้บริหาร 10 คน (รัฐและเอกชน) ผู้นำองค์กรวิชาชีพ 3 คน ผู้บริหารโรงพยาบาล 5 คน และศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าไคแสควร์ (Chi-square) และค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่าทุกสถาบันมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตเหมือนกัน การรับเข้าศึกษารับจากการสอบของทบวงมหาวิทยาลัยและจากการสอบของมหาวิทยาลัยโดยตรง การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและวิชาที่สอบเหมือนกันทุกสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาต้องชดใช้ทุน 3 ปีและค่าใช้จ่ายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสูงกว่าของรัฐมาก ส่วนปัญหาในการรับเข้าศึกษา ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพในการรับเข้าศึกษา คือ ขาดการวัดทัศนคติ และความถนัดในวิชาชีพในการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ด้านคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ยังมุ่งเน้นการรับนักศึกษาหญิง การชดใช้ทุน 3 ปี เป็นอุปสรรคในการรับเข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสูง ทำให้จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาน้อยลงการแนะแนวการศึกษายังไม่ได้ผล เพราะยังมีนักเรียนจำนวนมากไม่เข้าใจวิชาชีพพยาบาล ด้านความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาล พบว่า นักเรียนกลุ่มเลือกและกลุ่มไม่เลือกศึกษาวิชาชีพพยาบาลมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนกลุ่มเลือกมีความคิดเห็นต่อวิชาชีพพยาบาลดีกว่านักเรียนกลุ่มไม่เลือก และนักเรียนกลุ่มเลือกมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนักศึกษาพยาบาลในประเด็นเดียวกัน ด้านกลยุทธ์ในการรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในปัจจุบัน พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ยังไม่มีแผนกลยุทธ์ในการรับเข้าศึกษา ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางพัฒนากลยุทธ์และแผนงานในการรับเข้าศึกษาไว้ 5 แผนงาน คือ แผนงานพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพ แผนงานแนะแนวการศึกษา แผนงานพัฒนารูปแบบการรับเข้าศึกษา แผนงานพัฒนาการเรียนการสอน และแผนงานพัฒนาความก้าวหน้าและความมั่นคงในวิชาชิพ

บรรณานุกรม :
นวลทิพย์ อรุณศรี . (2539). การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลทิพย์ อรุณศรี . 2539. "การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นวลทิพย์ อรุณศรี . "การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
นวลทิพย์ อรุณศรี . การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.