ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : กรรณิการ์ บารมี
คำค้น : สมรรถภาพในการทำงาน , การศึกษานอกระบบโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรกุล เจนอบรม , สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746348345 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12136
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงานของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงานระหว่างครูประจำกลุ่มในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1-4 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูประจำกลุ่มในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มการศึกษาทางไกล ในภาคเรียนที่ 1/2539 รวมจำนวน 1,166 คน กลุ่มตัวย่างได้รับการเลือกแบบสุ่มในแต่ละศูนย์ได้จำนวนตัวอย่างรวม 298 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และได้รับกลับคืนมา 294 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.66 วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย คือ คำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมาน คือ การกำหนดค่าโดยใช้ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าเฉลี่ยในประชากร และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 1. ครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานครมีความต้องการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน ในระดับมากทุกด้าน และทุกรายการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการแนะแนวและการแก้ปัญหา ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการประสานงาน ด้านธุรการและงานทะเบียน ด้านการจัดกิจกรรมพบกลุ่ม และด้านการวัดและประเมินผล 2. วิธีพัฒนาที่ครูประจำกลุ่มต้องการสำหรับพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3. ครูประจำกลุ่มในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครทั้ง 4 แห่งมีความต้องการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ บารมี . (2539). ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ์ บารมี . 2539. "ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรรณิการ์ บารมี . "ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
กรรณิการ์ บารมี . ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.