ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ซิลิกาจากแกลบเป็นสารลดการติดกันของฟิล์มพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ซิลิกาจากแกลบเป็นสารลดการติดกันของฟิล์มพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ
นักวิจัย : จิตตินันท์ คุณสวัสดิ์
คำค้น : ซิลิกา , แกลบ , พอลิเอทิลีน , ฟิล์ม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร์ , อุไรวรรณ ลีลาอดิศร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746358502 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ฟิล์มพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (แอลดีพีอี) มักเกิดปัญหาการติดกันของฟิล์ม การใช้ซิลิกาจากแกลบเป็นสารลดการติดกันของฟิล์มสามารถแก้ปัญหานี้ได้ การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมบัติของซิลิกาจากแกลบกับซิลิกาทางการค้า และหาปริมาณที่เหมาะสมของซิลิกาจากแกลบเพื่อใช้เป็นสารลดการติดกันของฟิล์มแอลดีพีอี จากการวิจัยพบว่าซิลิกาจากแกลบมีพื้นที่ผิวจำเพาะต่ำกว่าและมีขนาดอนุภาคเล็กกว่า แต่มีความหนาแน่นเชิงปริมาตรสูงกว่าซิลิกาทางการค้า โดยทั่วไปในอุตสาหกรรมฟิล์มพลาสติก ฟิล์มแอลดีพีอีจะใช้ซิลิกาทางการค้าในปริมาณ 500- 1,500 มก./ล. จากการวิจัยนี้พบว่า ฟิล์มแอลดีพีอีที่ใช้ซิลิกาจากแกลบ 2,000 – 3,000 มก./ล. จะมีสมบัติใกล้เคียงกับฟิล์มแอลดีพีอีที่ใช้ซิลิกาทางการค้าทั้งในด้านการติดกันของฟิล์ม ความแข็งแรงความใส

บรรณานุกรม :
จิตตินันท์ คุณสวัสดิ์ . (2539). การใช้ซิลิกาจากแกลบเป็นสารลดการติดกันของฟิล์มพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตตินันท์ คุณสวัสดิ์ . 2539. "การใช้ซิลิกาจากแกลบเป็นสารลดการติดกันของฟิล์มพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จิตตินันท์ คุณสวัสดิ์ . "การใช้ซิลิกาจากแกลบเป็นสารลดการติดกันของฟิล์มพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จิตตินันท์ คุณสวัสดิ์ . การใช้ซิลิกาจากแกลบเป็นสารลดการติดกันของฟิล์มพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.