ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : อรวรรณ ชัยลภากุล
คำค้น : เททราซัยคลินส์ , กุ้ง , ปฏิชีวนะ , ไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี , พัลส์แอมเพอโรเมทรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12095
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการวิจัยทำการศึกษาปฎิกิริยาออกซิเดชันของเททระไซคลิน ออกซิเททระไซคลิน คลอเททระไซคลินและดอกซิไซคลินโดยใช้ขั้วไฟฟ้าทองและขั้วไฟฟ้าแอโนไดซ์โบรอนโดปไดมอนด์ โดยใช้การตรวจวัดแบบไซคลิกโวลแทมเมทรี พบว่าขั้วไฟฟ้าทั้งสองชนิดให้ผลของไซคลิกโวลแทมโมแกรมที่ชัดเจน ได้ทำการศึกษาตัวแปรที่เหมาะสมของเทคนิค PAD เมื่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองชนิดโดยใช้ระบบ HPLC สภาวะของระบบ HPLC คือ สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ความเข้มข้น 0.01 โมล่าร์ pH 2.5 และอะซิ-โทไนไตรล์ ในอัตราส่วน 80 ต่อ 20 โดยปริมาตรและคอลัมน์ที่ใช้คือ C [subscript 18] ที่อัตราเร็ว 1 มิลลิลิตรต่อนาที ณ อุณหภูมิห้อง จากนั้นทำการศึกษาเทคนิค HPLC-PAD สำหรับวิเคราะห์สารกลุ่มเททระไซคลินโดยใช้ขั้วไฟฟ้าทั้งสองชนิด พบว่าขั้วไฟฟ้าแอโนไดซ์โบรอนโดปไดมอนด์ให้ขีดจำกัดต่ำสุดในการตรวจวัดที่ต่ำกว่า ให้ช่วงการตรวจที่วัดเป็นเส้นตรงกว้างกว่า และให้ความไวสูงกว่าไฟฟ้าทอง ตัวแปร PAD ที่เหมาะสมเมื่อใช้ขั้วไฟฟ้าแอโนไดซ์โบรอนโดปไดมอนด์ได้แก่ศักย์ไฟฟ้าที่ตรวจวัด 1.5 โวลต์เป็นเวลา 290 มิลลิวินาทีศักย์ไฟฟ้าที่ออกซิเดชัน 2 โวลต์ เป็นเวลา 200 มิลลิวินาที และศักย์ไฟฟ้ารีดักชัน 0.4 โวลต์ เป็นเวลา 200 มิลลิวินาที เทคนิค HPLC-PAD สามารถวิเคราะห์หาปริมาณยาปฎิชีวนะกลุ่มเททระไซคลินในกุ้งได้ ความเข้มข้นในการตรวจวัดที่เป็นเส้นตรงในช่วง 0.1-100 พีพีเอ็ม ที่ขีดจำกัดต่ำสุดในการตรวจวัด 0.01-0.05 พีพีเอ็ม ค่าการคืนกลับอยู่ในช่วง 75.0 ถึง 98.4 เปอร์เซ็นต์ ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ในงานวิจัยนี้ได้ทำการประยุกต์ใช้กับตัวอย่างกุ้งโดยผลที่ได้จากวิธีที่เสนอให้ค่าการคืนกลับสูงกว่ากับวิธีที่วัดตามมาตรฐานเอโอเอซี

บรรณานุกรม :
อรวรรณ ชัยลภากุล . (2549). การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ชัยลภากุล . 2549. "การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรวรรณ ชัยลภากุล . "การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
อรวรรณ ชัยลภากุล . การหาปริมาณยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินในกุ้ง โดยใช้เทคนิคโฮเปอร์ฟอร์มานส์ลิควิดโครมาโทกราฟี ร่วมกับการตรวจวัดด้วยเทคนิคพัลส์แอมเพอโรเมทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าเพชรที่โดปด้วยบอรอน : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.