ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล
นักวิจัย : รัตนา ธนธนานนท์
คำค้น : ศูนย์การเรียน , แฟ้มผลงานทางการศึกษา , การศึกษาขั้นอนุบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340289 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12046
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล และศึกษาปัญหาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล ประชากรในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ของบ้านเด็กจุฬาฯ สังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541 จำนวน 15 คน ผลการวิจัยมีดังนี้ หลังการทดลองใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนแล้ว อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอสามารถใช้ประเมินความสามารถ ตามแนวพหุปัญญาและจุดประสงค์การเรียนของนักเรียนได้สูงกว่าร้อยละ 80 อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอที่ปรับปรุงแล้วและนำเสนอ ประกอบด้วยหลักการของอิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ วัตถุประสงค์ การศึกษาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ การสร้างระบบการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ เกณฑ์การประเมินผลการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ การดำเนินการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนแบ่งออกเป็น 3 ระยะ 1) ระยะการสร้างอิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอในศูนย์การเรียน 2) ระยะการทดลองใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอในศูนย์การเรียน 3) ระยะการปรับปรุงและนำเสนอการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียน เอกสารของอิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอในศูนย์การเรียนคือ คู่มือการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอในศูนย์การเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) การใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียน 2) วิธีบูรณาการการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ กับการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียน

บรรณานุกรม :
รัตนา ธนธนานนท์ . (2542). การพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา ธนธนานนท์ . 2542. "การพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา ธนธนานนท์ . "การพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
รัตนา ธนธนานนท์ . การพัฒนาการใช้อิเล็กทรอนิกส์พอร์ทโฟลิโอ ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.