ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : รศินา ช้างเนียม
คำค้น : คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , หลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340955 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12044
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และปัญหาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน 102 โรง ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารหลักสูตร ผู้บริหารส่วนใหญ่มีการปฏิบัติด้านจัดทำแผนการใช้หลักสูตร เตรียมบุคลากร การจัดแผนการเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดตารางสอน การสนับสนุนวัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน การเตรียมอาคารสถานที่และบรรยากาศในการใช้หลักสูตรและการนิเทศติดตามให้การช่วยเหลือ แนะนำ เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ปัญหาที่พบ ได้แก่ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการใช้หลักสูตร ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ขาดสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณ ห้องเรียนไม่เพียงพอและขาดการนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 2. การจัดการเรียนสอนของครู พบว่า มีการปฏิบัติด้านการเตรียมการสอน การจัดทำแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิคและวิธีสอน การจัดสอนซ่อมเสริม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอนปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ปัญหาที่พบ ได้แก่ ครูมีจำนวนคาบสอนมาก พื้นฐานความรู้ของนักเรียนแตกต่างกัน เนื้อหาในบทเรียนมาก ขาดงบประมาณ นักเรียนไม่สนใจเรียนซ่อมเสริม ขาดเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการวัดผลการเรียนรู้

บรรณานุกรม :
รศินา ช้างเนียม . (2542). การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รศินา ช้างเนียม . 2542. "การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รศินา ช้างเนียม . "การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
รศินา ช้างเนียม . การศึกษาการใช้หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.