ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ลมัยพร แหล่งหล้า
คำค้น : การวางแผนหลักสูตร , การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร , ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ครูประถมศึกษา -- การฝึกอบรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340866 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12023
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สป.กทม.) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มประสบการณ์พิเศษ (ภาษาอังกฤษ) และครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และกลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้อำนวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และศึกษานิเทศก์ เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้างและแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าครูผู้สอนมีการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาวิชา ปรับและเลือกใช้สื่อ และพัฒนาสื่อขึ้นมาใหม่ วิธีที่มีการพัฒนามากที่สุดคือการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีวิธีการคือศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม คาบเวลา และจัดทำแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้คือการสนทนาโต้ตอบ เกม เพลง และบทบาทสมมุติ โดยใช้วิธีการสอนแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร จัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยงบประมาณจากโรงเรียนและจัดทำสื่อใช้เอง ใช้แบบทดสอบในการวัดและประเมินผล ปัญหาที่พบคือครูสอนหลายวิชามีภาระงานมาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรและงบประมาณมีไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไขคือจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอน สนับสนุนด้านงบประมาณ และลดภาระงานแก่ครูผู้สอน การสนับสนุนส่งเสริมของโรงเรียน จัดให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา จัดงบประมาณในการซื้อวัสดุและสื่อการเรียนการสอน วัดห้องปฏิบัติการทางภาษา มีการนิเทศโดยให้ศึกษาเอกสาร ส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร ปัญหาที่พบคือบุคลากรมีน้อยและขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตร งบประมาณมีไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขคือให้ความรู้เรื่องการพัฒนาหลักสูตรแก่ครูผู้สอน และสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนส่งเสริมของ สป.กทม. โดยสำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาบุคลากรและจัดอบรม สัมมนาใช้งบประมาณเป็นค่าตอบแทนวิทยากร จัดสรรเอกสารและวัสดุหลักสูตร นิเทศติดตาม จัดทำเครื่องมือนิเทศ และประเมินผลการใช้หลักสูตร ปัญหาที่พบคือการจัดอบรมไม่ทั่วถึง งบประมาณมีไม่เพียงพอแนวทางการแก้ไขคือ ให้สถาบันผลิตครูปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้แก่โรงเรียน

บรรณานุกรม :
ลมัยพร แหล่งหล้า . (2542). การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลมัยพร แหล่งหล้า . 2542. "การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลมัยพร แหล่งหล้า . "การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ลมัยพร แหล่งหล้า . การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.