ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : จรรยา สิทธิปาลวัฒน์
คำค้น : สุขศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัชนี ขวัญบุญจัน , อนันต์ อัตชู , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746364227 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12041
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างมาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา2539ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จำนวน660 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบผสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดทัศนคติ 1 ฉบับ จำนวน 70 ข้อ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนก ค่าความเที่ยง และความตรง โดยใช้โปรแกรมสำเร็จ รูป TEP และSPSS/PC[superscript +] ผลการวิจัยการพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นมาตรวัดที่มีคุณภาพดังนี้ 1.ค่าอำนาจจำแนกของข้อทดสอบในมาตรวัดทัศนคติโดยค่าที่(t) ระหว่างกลุ่มสูง(27%) และกลุ่มต่ำ(27%) มีค่าตั้งแต่3.68ถึง16.82 ซึ่งมีนัยสำคัญที่ระดับ.05 2.ความเที่ยงของมาตรวัดทัศนคติ คำนวณโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง.96 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3.มาตรวัด ทัศนคติฉบับนี้มีความตรงเชิงเนื้อหา จากการให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 9 ท่าน ตัดสินความตรง 4.มาตรวัดทัศนคติ มีความตรงเชิงสภาพ โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่ามัชฌิมเลขคณิต โดยใช้เทคนิคกลุ่มทราบลักษณะทดสอบด้วยค่าที(t-test) พบว่ามีความตรงเชิงสภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

บรรณานุกรม :
จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ . (2539). การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ . 2539. "การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ . "การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จรรยา สิทธิปาลวัฒน์ . การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.