ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539
นักวิจัย : จันทนา เภกะสุต
คำค้น : คุณภาพชีวิต , โรงเรียนประถมศึกษา , โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุมา สุคนธมาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746348205 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12014
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

เพื่อศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539 ในด้านแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ ประเภทของโครงการ วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน งบประมาณ การติดตามและประเมินผล และในด้านการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ การนำแผนไปปฏิบัติ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ตัวอย่างประชากร ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มละ 42 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 42 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบศึกษาเอกสาร แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ในด้านแนวทางปฏิบัติ ประเภทของโครงการที่จัดในโรงเรียนจำนวนมากที่สุด ได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม วัตถุประสงค์ของโครงการจำนวนมากที่สุด เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539 การดำเนินงานของโครงการจำนวนมากที่สุด ใช้กิจกรรมฝึกปฏิบัติ งบประมาณที่ใช้จำนวนมากที่สุดเป็นเงินงบประมาณที่ได้จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร การติดตามและประเมินผลของโครงการจำนวนมากที่สุด ใช้วิธีตรวจผลงานการปฏิบัติ ในด้านการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ ด้านการเตรียมการก่อนดำเนินงาน โรงเรียนมีการจัดเตรียมบุคลากรโดยการจัดประชุมชี้แจง เตรียมงบประมาณจากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เตรียม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ โดยคณะครูร่วมกันสำรวจจัดหาและจัดทำ เตรียมสถานที่ โดยการปรับปรุงบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม และเตรียมเครื่องมือประเมินผล โดยให้ครูร่วมกันสร้างเครื่องมือประเมินผลและกำหนดวิธีในการประเมินผล ด้านการดำเนินงาน โรงเรียนจัดกิจกรรมโดยยึดนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539 และให้ความสำคัญในกิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนสามารถผสมผสานความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิต มีการจัดสรรและใช้ทรัพยากร (คน, เงิน, วัสดุ) ในการปฏิบัติงานตามความจำเป็น มีการประสานงาน โดยการจัดประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียนเพื่อชี้แจง มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโดยผ่านนักเรียนไปยังผู้ปกครอง และขยายกิจกรรมการดำเนินงานโดยจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ร่วมกับชุมชน ด้านการประเมินผลการดำเนินงานใช้วิธีสังเกตการปฏิบัติงาน โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประเมินผล ซึ่งจะประเมินผลและรายงานผลเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน ในลักษณะเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับปัญหาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ คือ งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรในโรงเรียนไม่ให้ความร่วมมือ และไม่เห็นความสำคัญของการจัดโครงการ อาคารสถานที่มีจำกัด การประเมินผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้กำหนดเวลาในการรายงานผล สำหรับการสังเกตการจัดกิจกรรมการดำเนินงานโครงการสาธารณสุขมูลฐาน และโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยโรงเรียนส่วนใหญ่จัดโครงการเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
จันทนา เภกะสุต . (2539). การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา เภกะสุต . 2539. "การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนา เภกะสุต . "การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
จันทนา เภกะสุต . การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.