ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2530-2537

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2530-2537
นักวิจัย : เบญจนารถ อมรประสิทธิ์
คำค้น : การออกแบบการทดลอง , วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746355104 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12018
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2530-2537 จำนวน 264 เล่ม รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย ข้อค้นพบที่ได้มีดังนี้ 1.รูปแบบการทดลองแบบทดลองจริงมีการใช้มากที่สุดและเป็นแบบที่มีความตรงภายในและความตรงภายนอกสูงสุดคือร้อยละ 91.84 และ 60.28 มีอำนาจการทดสอบและขนาดอิทธิพลเท่ากับ .7421 และ 1.95 ตามลำดับ รูปแบบกึ่งทดลองมีการใช้และมีคุณภาพรองลงมาเป็นอันดับสอง ซึ่งมีความตรงภายใน, ความตรงภายนอก, อำนาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพลเท่ากับร้อยละ 82.78, ร้อยละ 57.68, .7485 และ 2.36 ตามลำดับ ส่วนแบบก่อนทดลองมีการใช้และมีคุณภาพต่ำที่สุด โดยมีความตรงภายใน, ความตรงภายนอก, อำนาจการทดสอบ และขนาดอิทธิพลเท่ากับร้อยละ49.49, ร้อยละ 53.28, .9548 และ 1.68 ตามลำดับ 2.วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่ศึกษาตัวแปรทดลองและตัวแปรตามอย่างละ 1 ตัว ตัวแปรทดลองศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน และอุปกรณ์/สื่อการสอนมากที่สุดร้อยละ 63.6 ของนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการสอน 3 ใน 4 ของวิทยานิพนธ์ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉพาะด้านพุทธิพิสัย เครื่อง มือที่ใช้มากที่สุดคือแบบสอบ ร้อยละ 66 ของเครื่องมือมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี วิชาที่ศึกษามากที่สุดคือวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา พื้นที่ที่ทำการศึกษาร้อยละ 52.7 อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทำการทดลอง 4 สัปดาห์ขึ้นไป ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้มาโดยการเลือกโรงเรียนแบบเจาะจง ขนาดกลุ่มทดลองโดยเฉลี่ยประมาณกลุ่มละ 30 คน สถิติทดสอบใช้ t-test มากที่สุด

บรรณานุกรม :
เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ . (2539). การวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2530-2537.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ . 2539. "การวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2530-2537".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ . "การวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2530-2537."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ . การวิเคราะห์แบบการวิจัยเชิงทดลองที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2530-2537. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.