ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากน้ำทิ้งในนากุ้งที่มีต่อสัตว์หน้าดิน บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากน้ำทิ้งในนากุ้งที่มีต่อสัตว์หน้าดิน บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี
นักวิจัย : ฐิติมา ทองศรีพงษ์
คำค้น : กุ้ง -- การเลี้ยง , น้ำทิ้ง , นากุ้ง , แม่น้ำจันทบุรี , สัตว์หน้าดิน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743339914 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12003
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

การศึกษาผลกระทบของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากน้ำทิ้งในนากุ้งที่มีต่อสัตว์หน้าดินในบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรีได้ดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 โดยทำการเก็บตัวอย่างสัตว์หน้าดิน คุณสมบัติดินตะกอนและคุณภาพน้ำทุก 2 เดือน ในจำนวนสถานีทั้งสิ้น 10 สถานี จากการศึกษาคุณสมบัติของดินตะกอนและคุณภาพน้ำบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรีแสดงว่าบริเวณนี้ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงกุ้งโดยมีการสะสมปริมาณอินทรีย์วัตถุและปริมาณสารอาหารในดินตะกอนสูงมากและดินตะกอนมีความเป็นกรดสูง คุณภาพน้ำบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรียังอยู่ในเกณฑ์ปกติยกเว้นในช่วงที่มีการเลี้ยงกุ้งที่พบว่าคุณภาพน้ำต่ำลงโดยเฉพาะปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี ปริมาณแอมโมเนียและปริมาณฟอสเฟตในน้ำจะสูงขึ้น ชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรีพบทั้งหมด 41 ชนิด โดยมีไส้เดือนทะเลเป็นสัตว์หน้าดินกลุ่มเด่น ชนิดของสัตว์หน้าดินแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่และคุณสมบัติของดินตะกอนและคุณภาพน้ำ ความหนาแน่นของสัตว์หน้าดินในบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรีพบว่ามีช่วงกว้างมากตั้งแต่ 31.99-4,200.10 ตัวต่อตารางเมตร โดยไส้เดือนทะเลเป็นกลุ่มสัตว์หน้าดินที่มีความหนาแน่นมากที่สุดถึงร้อยละ 63.38-95.54 ส่วนมวลชีวภาพของสัตว์หน้าดินมีความแตกต่างกันมากเช่นกันในช่วงระหว่าง 0.03-425.69 กรัมต่อตารางเมตร ความหนาแน่นและมวลชีวภาพของสัตว์หน้าดินพบมีค่าสูงสุดบริเวณต้นแม่น้ำที่มีการเลี้ยงกุ้งเพียงเล็กน้อย ความหนาแน่นและมวลชีวภาพของสัตว์หน้าดินมีความแตกต่างกันตามฤดูกาลโดยฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่มีการเลี้ยงกุ้งพบสัตว์หน้าดินมีความหนาแน่นมากกว่าฤดูแล้ง ในขณะที่มวลชีวภาพของสัตว์หน้าดินในฤดูแล้งมีค่าสูงกว่าในฤดูฝนเนื่องจากพบกลุ่มหอยที่มีมวลชีวภาพสูง ปัจจัยแวดล้อมในบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรีที่มีผลต่อสัตว์หน้าดินโดยเฉพาะไส้เดือนทะเลคือความเค็มของน้ำ ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนปริมาณอินทรีย์ไนโตรเจนของดินตะกอน ปริมาณแอมโมเนียของดินตะกอน ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินตะกอน ไส้เดือนทะเลชนิด Nereis sp. และชนิด Parheteromastus sp. เป็นตัวบ่งชี้ในสภาพน้ำที่มีความเค็มต่ำและดินตะกอนที่มีปริมาณอินทรีย์สารโดยเฉพาะปริมาณอินทรีย์คาร์บอน สารปริกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินตะกอนสูง

บรรณานุกรม :
ฐิติมา ทองศรีพงษ์ . (2542). ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากน้ำทิ้งในนากุ้งที่มีต่อสัตว์หน้าดิน บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติมา ทองศรีพงษ์ . 2542. "ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากน้ำทิ้งในนากุ้งที่มีต่อสัตว์หน้าดิน บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิติมา ทองศรีพงษ์ . "ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากน้ำทิ้งในนากุ้งที่มีต่อสัตว์หน้าดิน บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ฐิติมา ทองศรีพงษ์ . ผลกระทบของการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารจากน้ำทิ้งในนากุ้งที่มีต่อสัตว์หน้าดิน บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.