ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบแคตาล็อกสำหรับรายการพัสดุคงคลัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบแคตาล็อกสำหรับรายการพัสดุคงคลัง
นักวิจัย : ณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช
คำค้น : พัสดุ -- ฐานข้อมูล , การออกแบบฐานข้อมูล , การลงรายการทางบรรณานุกรม , การวิเคราะห์หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743346457 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11998
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ปัญหาสำคัญที่พบในคลังพัสดุคือ การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากซอฟท์แวร์บริหารคลังพัสดุที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก การไม่ทราบถึงรหัสพัสดุอันเป็นสิ่งจำเป็นในการค้นหาข้อมูลภายในฐานข้อมูลระบบการจัดการเก็บข้อมูลพัสดุไม่เป็นระเบียบ, มีรหัสพัสดุรายการเดียวกันมากกว่า 1 รหัส, มีความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บพัสดุ และการไม่สามารถใช้พัสดุทดแทนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นที่มาของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การพัฒนางานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบในการช่วยค้นหารหัสพัสดุภายในฐานข้อมูล โดยงานวิจัยจะถูกแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นส่วนของการพัฒนาแนวทางในการจัดกลุ่มพัสดุออกเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ โดยอาศัยแนวความคิดจากทฤษฎีการทำระบบแคตาล็อก, การทำดัชนี, การจัดประเภท และเทคโนโลยีการจัดกลุ่ม ในส่วนที่สอง จะเป็นส่วนของการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการค้นหารหัสของพัสดุภายในฐานข้อมูลที่ถูกจัดประเภทตามแนวทางที่ได้พัฒนาไว้จากส่วนแรกแล้ว โดยการค้นหารหัสพัสดุนั้น จะค้นหาได้จากชื่อพัสดุ, การจัดประเภทพัสดุ, หน้าที่การทำงาน, ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พัสดุในการผลิต, ผู้ผลิตพัสดุ

บรรณานุกรม :
ณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช . (2542). ระบบแคตาล็อกสำหรับรายการพัสดุคงคลัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช . 2542. "ระบบแคตาล็อกสำหรับรายการพัสดุคงคลัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช . "ระบบแคตาล็อกสำหรับรายการพัสดุคงคลัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ณัฐฐินี เจนวัฒนาเวช . ระบบแคตาล็อกสำหรับรายการพัสดุคงคลัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.