ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัตอินโนแพค ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัตอินโนแพค ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ฉัตรวรุณ เหมฤดี
คำค้น : เครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- บริการสารสนเทศ , ห้องสมุดอัตโนมัติ , เครือข่ายห้องสมุด -- ไทย , อินโนแพค
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743342303 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11956
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยระบบงานหลัก 11 ระบบ คือ ระบบงานจัดหาทรัพยากร ระบบงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ระบบงานทำรายการ ระบบงานควบคุมแฟ้มหลักฐาน ระบบงานยืม-คืน ระบบงานยืม-คืนระหว่างห้องสมุด ระบบงานหนังสือสำรอง ระบบงานสืบค้นรายการออนไลน์ ระบบงานค้นรายการออนไลน์รูปแบบกราฟิก ระบบงานจัดการระบบ และระบบงานโอนถ่ายแฟ้มข้อมูล โดยเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานที่กำหนดไว้ในแต่ละระบบ กับความสามารถในการทำงานระบบตามทัศนะของผู้มีสิทธิ์ใช้ระบบ สมมุติฐานมีดังนี้คือ ระบบงานทุกระบบในระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค ที่ใช้ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถทำได้ตามทัศนะของผู้มีสิทธิ์ใช้งานมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถของระบบ วิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยส่งแบบสอบถามไปให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ ผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 168 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาวิเคราะห์ได้ 156 ฉบับ (92.86%) ผลการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นว่าระบบงานหลัก 10 ระบบในห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค ที่ใช้ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถทำงานได้ตามทัศนะมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับความสามารถของระบบ ยกเว้นระบบสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 79.96 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
ฉัตรวรุณ เหมฤดี . (2542). การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัตอินโนแพค ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรวรุณ เหมฤดี . 2542. "การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัตอินโนแพค ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรวรุณ เหมฤดี . "การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัตอินโนแพค ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ฉัตรวรุณ เหมฤดี . การประเมินระบบห้องสมุดอัตโนมัตอินโนแพค ในเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.