ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตย : กรณีข้าราชการตำรวจนครบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตย : กรณีข้าราชการตำรวจนครบาล
นักวิจัย : ณัฐพงศ์ สมประสงค์
คำค้น : ความเสมอภาค , ประชาธิปไตย , ตำรวจนครบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746355511 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11941
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ทัศนคติหรือความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตยของตำรวจนครบาล และศึกษาความเสมอภาคในสังคมตามที่ตำรวจเห็นว่าตรงกับทัศนคติหรือความคาดหวังของตำรวจนครบาลหรือไม่ การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาแบบสำรวจ และ ได้ทำการแจกแบบสอบถามตำรวจนครบาลเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามสถานีตำรวจ จำนวน 270 ชุด ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ได้กำหนดสมมติฐานไว้ว่า ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง มีผลต่อทัศนคติหรือความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตยของตำรวจนครบาล และวิถีชีวิตที่บ่งชี้ความเสมอภาคในสังคมตามที่ตำรวจเห็น ไม่ตรงกับทัศนคติหรือความคาดหวังของตำรวจนครบาล การวิจัยครั้งนี้พบว่า เฉพาะปัจจัยทางสังคม ในด้านอายุตัว อายุราชการ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันของตำรวจนครบาล ทำให้ทัศนคติสนับสนุนหลักการความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตยของตำรวจนครบาลแตกต่างกัน โดยปัจจัยด้านอายุตัว อายุราชการ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับทัศนคติความเสมอภาคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0006 .0401 .0000 ตามลำดับ และพบว่าวิถีชีวิตที่บ่งชี้ความเสมอภาคในสังคมตามที่ตำรวจเห็นไม่ตรงกับทัศนคติหรือความคาดหวังของตำรวจนครบาลโดยค่าเฉลี่ยทัศนคติความเสมอภาคของตำรวจนครบาลมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยวิถีชีวิตที่บ่งชี้ความเสมอภาคในสังคมตามที่ตำรวจเห็น ซึ่งได้ทดสอบพบว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.0000

บรรณานุกรม :
ณัฐพงศ์ สมประสงค์ . (2539). ความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตย : กรณีข้าราชการตำรวจนครบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพงศ์ สมประสงค์ . 2539. "ความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตย : กรณีข้าราชการตำรวจนครบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพงศ์ สมประสงค์ . "ความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตย : กรณีข้าราชการตำรวจนครบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ณัฐพงศ์ สมประสงค์ . ความเสมอภาคในระบอบเสรีประชาธิปไตย : กรณีข้าราชการตำรวจนครบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.