ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมของคนขับรถสามล้อเครื่องกับปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมของคนขับรถสามล้อเครื่องกับปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อำนาจ ไตรพจน์
คำค้น : คนขับรถ , คนขับรถโดยสาร , จราจร -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การฝ่าฝืนกฎจราจร , ผู้ขับขี่สามล้อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุพัตรา สุภาพ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746533454 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11940
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนขับรถสามล้อเครื่องว่ามีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจรมากน้อยเพียงใด ศึกษาลำดับความสำคัญของพฤติกรรมของคนขับรถสามล้อเครื่อง และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจร โดยศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เทคนิคที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลืก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมที่มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาการจราจรมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เรียงตามลำดับความสำคัญมีดังนี้ 1.พฤติกรรมการหยุดรอผู้โดยสารนาน ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 138.00 2.พฤติกรรมการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 131.00 3. พฤติกรรมการจอดรถในที่ห้ามจอด ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 128.00 ส่วนพฤติกรรมที่มีผลกระทบทำให้เกิดปัญหาจราจรน้อยซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เรียงตามลำดับต่อจากพฤติกรรมข้างต้นมีดังนี้ 4.พฤติกรรมการขับรถแซงในที่คับขัน ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 115.00 5. พฤติกรรมการขับรถในลักษณะประมาทและหวาดเสียว ค่าดัชนีเฉลี่ยของตัวแปรในกลุ่มนี้เท่ากับ 106.57

บรรณานุกรม :
อำนาจ ไตรพจน์ . (2539). พฤติกรรมของคนขับรถสามล้อเครื่องกับปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำนาจ ไตรพจน์ . 2539. "พฤติกรรมของคนขับรถสามล้อเครื่องกับปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำนาจ ไตรพจน์ . "พฤติกรรมของคนขับรถสามล้อเครื่องกับปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
อำนาจ ไตรพจน์ . พฤติกรรมของคนขับรถสามล้อเครื่องกับปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.