ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูดซึมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยเถ้าลอยอัดเม็ดในฟลูอิไดซ์เบด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูดซึมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยเถ้าลอยอัดเม็ดในฟลูอิไดซ์เบด
นักวิจัย : พรรณทวี ธรรมธราธาร
คำค้น : เถ้าถ่านหิน , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธราพงษ์ วิทิตศานต์ , สมเกียรติ งามประเสริฐสิทธิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746351338 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11924
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

เถ้าลอยลิกไนท์จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง นำมาผสมปูนขาว และยิปซัมในอัตราส่วนต่างๆ นำมาผลิตเถ้าลอยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นสารดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีตัวแปรที่ศึกษาคืออัตราส่วนโดยน้ำหนักของเถ้าลอย ปูนขาว และยิปซัม 6:0:2, 6:0:4, 6:2:4 และ 6:3:4 อุณหภูมิการดูดซึม 180-240 องศาเซลเซียส ค่า U/U[subscript mf] 1.2-1.75 ขนาดอนุภาคเถ้าลอยอัดเม็ด Mesh no. -4+8, -8+16 และ -16+30 และปริมาณเถ้าลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึม 400-700 กรัม โดยใช้แก๊สป้อนที่มีปริมาณแก๊สซัลฟอร์ไดออกไซด์ 2000-2500 พีพีเอ็ม พบว่าภาวะที่เหมาะสมในการดูดซึมคือ อุณหภูมิการดูดซึม 200-240 องศาเซลเซียส ค่า U/U[subscript mf] เท่ากับ 1.25 ขนาดอนุภาคเถ้าลอยอัดเม็ด Mesh no.-16+30 และปริมาณเถ้าลอยอัดเม็ดที่ใช้ในการดูดซึม 700 กรัม เถ้าลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนของเถ้าลอย ปูนขาว และยิปซัมคือ 6:0:2 และ 6:3:4 พบว่ามีการแตกของอนุภาคเถ้าลอยอัดเม็ดในขณะดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ค่าการดูดซึมแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ค่าการดูดซึมมีค่าต่ำลงเมื่อเวลาการดูดซึมเพิ่มขึ้น ช่วงที่ 2 ค่าการดูดซึมมีค่าคงที่ และ ช่วงที่ 3 ค่าการดูดซึมลดลงอย่างรวดเร็ว เถ้าลอยอัดเม็ดที่มีอัตราส่วนของเถ้าลอย ปูนขาว และยิปซัมคือ 6:0:4 และ 6:2:4 พบว่าอนุภาคเถ้าลอยอัดเม็ดมีการยึดเกาะกันอย่างแข็งแรง ค่าการดูดซึมมีค่าต่ำลงตามเวลาการดูดซึม อัตราส่วนที่เหมาะสมของเถ้าลอย ปูนขาว และยิปซัมในการผลิตเถ้าลอยอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นสารดูดซึมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือ6:2:4 ส่วนโดยน้ำหนัก

บรรณานุกรม :
พรรณทวี ธรรมธราธาร . (2539). การดูดซึมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยเถ้าลอยอัดเม็ดในฟลูอิไดซ์เบด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณทวี ธรรมธราธาร . 2539. "การดูดซึมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยเถ้าลอยอัดเม็ดในฟลูอิไดซ์เบด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณทวี ธรรมธราธาร . "การดูดซึมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยเถ้าลอยอัดเม็ดในฟลูอิไดซ์เบด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พรรณทวี ธรรมธราธาร . การดูดซึมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ด้วยเถ้าลอยอัดเม็ดในฟลูอิไดซ์เบด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.