ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : อรนุชา อัฏฏะวัชระ
คำค้น : ครูนาฏศิลป์ , นาฏศิลป์ไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , สื่อการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะึครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11921
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา ประชากรในการศึกษาคือ นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ปีการศึกษา 2551 และครูสอนนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คน และตัวแทนของครูสอนนาฏศิลป์ทั่วประเทศที่เข้ารับการอบรม จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเพลงนาฏศิลป์ ชุดที่ 2 แบบสอบทักษะนาฏศิลป์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ด้านเนื้อเพลงและทำนองเพลง แบบสอบถามประสิทธิภาพของสื่อ ประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ด้านเนื้อเพลงและทำนองเพลงของครูสอนนาฏศิลป์ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่เข้าอบรม ที่มีต่อสื่อประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ ด้านนื้อเพลงและทำนองเพลง การวิเคราะห์ข้อมูลหาความเที่ยงชนิดความสอดคล้องภายในของ แต่ละหมวดโดยหาสัมประสิทธิ์ แอลฟาครอนบาค (α cronbach coefficient) หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (X, SD) ของประสิทธิภาพของสื่อและความพึงพอใจ ตามความเห็นของครูสอนนาฏศิลป์ ผลของการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะของสื่อประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ด้านเนื้อเพลง และทำนองเพลง แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 87.55/86.75 และนักเรียน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของบทเพลงนาฏศิลป์ 2. การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ด้านเนื้อเพลงและทำนองเพลง ที่บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระวิชา ปรากฏว่าครูที่สอนนาฏศิลป์ ระดับ ประถมศึกษา มีความพึงพอใจมาก ต่อสื่อประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ด้านเนื้อเพลงและ ทำนองเพลง 3. ประสิทธิภาพของสื่อประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ด้านเนื้อเพลงและ ทำนองเพลงตามความเห็นของครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด

บรรณานุกรม :
อรนุชา อัฏฏะวัชระ . (2552). การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรนุชา อัฏฏะวัชระ . 2552. "การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรนุชา อัฏฏะวัชระ . "การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.
อรนุชา อัฏฏะวัชระ . การวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูสอนนาฏศิลป์ ระดับประถมศึกษา : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2552.