ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่เขตสาธร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่เขตสาธร
นักวิจัย : อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์
คำค้น : จักรยาน , ช่องเดินรถจักรยาน -- ไทย -- กรุงเทพฯ , การเดินทาง , สาธร (กรุงเทพฯ) , โครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่สาธร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เกียรติ จิวะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746374643 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11892
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

การพัฒนาการเดินทางด้วยจักรยานเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการจราจรขนส่งในการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเดินทางแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่เนื่องจากเป็นการเดินทางที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ความน่าอยู่ และความมีชีวิตของเมือง นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกในการเดินทางในเมืองให้กับผู้ที่รักจะเดินทางด้วยจักรยานและประชาชนผู้มีรายได้น้อย เขตสาธรเป็นย่านพักอาศัยใจกลางเมืองด้านใต้ที่มีการตั้งถิ่นฐานมาช้านาน ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ติดกับย่านศูนย์พาณิชยกรรมของเมือง (Central Business District หรือ CBD) มีโครงข่ายหลักที่สามารถเชื่อมต่อกับส่วนต่างๆของเมืองได้สะดวก แต่ภายในพื้นที่ยังมีโครงข่ายการจราจรที่จะต้องพัฒนาอีกมาก มีการใช้ที่ดินแบบผสมของกิจกรรมขนาดเล็กที่มีลักษณะพลวัตร จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาการเดินทางด้วยจักรยานในเขตสาธร เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการเดินทางของผู้พักอาศัยในพื้นที่ และเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาเขตสาธรให้เป็นย่านพักอาศัยใจกลางเมืองที่น่าอยู่ การอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนในพื้นที่จะอยู่ที่การแก้ปัญหาการเดินทางภายในพื้นที่ (Local Transportation) ด้วยจักรยานให้กับกลุ่มนักเรียน ผู้มีรายได้น้อย และแม่บ้าน ซึ่งในปัจจุบันมีสัดส่วนของการเดินทางระยะใกล้ที่มีการใช้บริการขนส่งสาธารณะและการเดินเท้าในสัดส่วนที่สูง ส่วนการใช้จักรยานเพื่อเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ (Bike and Ride) และการใช้จักรยานในการเดินทางระยะใกล้ของกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง คาดว่าจะมีบทบาทมากขึ้นตามมาในอนาคต ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายทางจักรยาน เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาการเดินทางด้วยจักรยาน เมื่อศึกษาสภาพทางกายภาพอย่างละเอียดของพื้นที่และโครงข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานที่ปลอดภัยระดับหนึ่ง พร้อมกับที่จอดรถที่มีความเป็นไปได้ และการกระจายอย่างเหมาะสม โดยโครงข่ายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับลักษณะการเดินทางในพื้นที่เขตสาธรของผู้พักอาศัย โดยจะมีผลกระทบต่อการเดินทางรูปแบบอื่นบ้าง ซึ่งน่าจะปรับตัวเข้ากันได้ในที่สุด โครงข่ายที่เสนอแนะที่จะนำมาพัฒนาเป็นทางจักรยาน ได้แก่ โครงข่ายคู-คลอง ทางเท้าริมถนน และถนนซอยบางเส้นทางที่สามารถปรับปรุงด้านกายภาพ เช่น การจัดระบบเดินรถทางเดียว การใช้พื้นที่ผิวจราจรให้เต็มประสิทธิภาพของถนนซอยที่ใช้จอดรถอย่างไม่เป็นระเบียบและการใช้ประโยชน์ของซอยตันที่เชื่อมกับตรอกแคบๆที่คนใช้เดินได้เท่านั้น เป็นต้น

บรรณานุกรม :
อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์ . (2540). การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่เขตสาธร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์ . 2540. "การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่เขตสาธร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์ . "การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่เขตสาธร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อัจฉรา ตันติวิทยาพิทักษ์ . การพัฒนาโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่เขตสาธร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.