ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประชาชน ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประชาชน ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อรทัย เวชภูมิ์
คำค้น : การเปิดรับข่าวสาร , สื่อมวลชนกับการพัฒนาชุมชน , ชุมชนแออัด , ค่านิยม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปรมะ สตะเวทิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746381873 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11875
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษา (1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนในชุมชนแออัด (2) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของประชาชน ในชุมชนแออัดกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร (3) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรของประชาชนในชุมชนแออัด กับค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนา (4) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร กับค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนา (5) ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อถือที่มีต่อสื่อมวลชน และสื่อบุคคลกับค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับการเปิดรับ สื่อมวลชนและสื่อบุคคล 2. ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธ์กับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนา 3. สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่ประชาชนเปิดรับข่าวสารมากที่สุด และมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนา 4. คนในครอบครัวเป็นสื่อบุคคลที่ประชาชนเปิดรับข่าวสารมากที่สุด และมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนา 5. ความเชื่อถือที่มีต่อสื่อโทรทัศน์และกรรมการหรือผู้นำชุมชน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนา แต่ความเชื่อถือเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับค่านิยม 6. ประชาชนมีค่านิยมที่เอื้อต่อการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง

บรรณานุกรม :
อรทัย เวชภูมิ์ . (2540). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประชาชน ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรทัย เวชภูมิ์ . 2540. "พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประชาชน ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อรทัย เวชภูมิ์ . "พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประชาชน ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อรทัย เวชภูมิ์ . พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับค่านิยม ที่เอื้อต่อการพัฒนาของประชาชน ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.