ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30
นักวิจัย : อมรรัตน์ ศิริพงศ์
คำค้น : กีฬาแห่งชาติ , กีฬา -- แง่จิตวิทยา , ความเข้มแข็งทางจิตใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิลปชัย สุวรรณธาตา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746391429 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11873
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาและเปรียบเทียบความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาประเภททีม และประเภทบุคคลของเขต 3, เขต 4 และเขต 10 ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30 พุทธศักราช 2540 และเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างประเภทกีฬากับเขตการแข่งขัน ที่มีผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจ ตัวอย่างประชากรเป็นนักกีฬาประเภททีมเขต 3 จำนวน 65 คน นักกีฬาประเภทบุคคลเขต 3 จำนวน 96 คน นักกีฬาประเภททีมเขต 4 จำนวน 64 คน นักกีฬาประเภทบุคคลเขต 4 จำนวน 94 คน และนักกีฬาประเภททีมเขต 10 จำนวน 73 คน นักกีฬาประเภทบุคคลเขต 10 จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ ของโลเออร์ (Loehr, 1986) มีคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.97 และมีค่าความเที่ยง 0.90 นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความเข้มแข็งทางจิตใจรวมทุกด้านของนักกีฬาประเภททีมเขต 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.07 อยู่ในระดับต้องการพัฒนา, เขต 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.94 อยู่ในระดับต้องการพัฒนา และเขต 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.88 อยู่ในระดับต้องการพัฒนา ส่วนนักกีฬาประเภทบุคคลเขต 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.18 อยู่ในระดับต้องการพัฒนา, เขต 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.03 อยู่ในระดับต้องการพัฒนา และเขต 10 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.75 อยู่ในระดับต้องการพัฒนา 2. นักกีฬาประเภททีมและนักกีฬาประเภทบุคคล มีความเข้มแข็งทางจิตใจรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักกีฬาเขต 3, เขต 4 และเขต 10 มีความเข้มแข็งทางจิตใจรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทกีฬา กับเขตการแข่งขันที่มีผลต่อความเข้มแข็งทางจิตใจรวมทุกด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ศิริพงศ์ . (2540). การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ ศิริพงศ์ . 2540. "การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ ศิริพงศ์ . "การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อมรรัตน์ ศิริพงศ์ . การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 30. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.