ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
นักวิจัย : อลงกรณ์ ทวีรักษา
คำค้น : ที่อยู่อาศัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746363123 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพทางด้านประชากร สังคม และเศรษฐกิจตลอดจนศึกษารูปแบบลักษณะ สภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันและความคาดหวังที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง เพื่อนำเสนอรูปแบบที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกันและศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยใกล้สถานศึกษาของบุตรและสถานที่ทำงานของผู้ปกครองในเขตศูนย์กลางธุรกิจชั้นในของกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองซึ่งมีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียง กรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จำนวน 318 ตัวอย่าง ใช้วิธีการเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงร่างแน่นอน (Structured Questionaire) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ผลการวิจัยมีสาระสำคัญคือ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุอยู่ในวัยที่ก่อร่างสร้างตัวแล้ว คือ อายุอยู่ในช่วง 35-50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นเจ้าของกิจการหรือทำงานบริษัทเอกชน ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง มีระดับรายได้ครอบครัวต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป จำนวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน โดยมีความต้องการบ้านหลังที่สองใจกลางเมืองเป็นคอนโดมีเนียมที่อยู่ใกล้สถานศึกษาของบุตร และสถานที่ทำงานของผู้ปกครอง และใช้เวลาในการเดินทางน้อย โดยที่ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ค่อนข้างไกลและใช้เวลาในการเดินทางมาก ดังจะเห็นได้จากปัจจัยทางด้านทำเลที่ตั้งและความสะดวกในการเดินทางใกล้สถานศึกษาของบุตรมีความสำคัญอันดับแรกในการเลือกบ้านหลังที่สองที่คาดหวัง ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ามีส่วนสนับสนุนในประเด็นของความต้องการบ้านหลังที่สองใกล้สถานศึกษาของบุตรและสถานที่ทำงานของผู้ปกครองนั้นมาจากปัญหาในการเดินทางเป็นสำคัญ และหากปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ย่อมมีผลถึงความต้องการบ้านหลังที่สองเพิ่มมากขึ้น

บรรณานุกรม :
อลงกรณ์ ทวีรักษา . (2539). สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลงกรณ์ ทวีรักษา . 2539. "สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อลงกรณ์ ทวีรักษา . "สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
อลงกรณ์ ทวีรักษา . สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.