ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมในน้ำยาฟอกไต และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนน้ำและสสารของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมในน้ำยาฟอกไต และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนน้ำและสสารของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้อง
นักวิจัย : มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์
คำค้น : การฟอกเลือดทางช่องท้อง , ไตวายเรื้อรัง , เยื่อบุช่องท้อง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11856
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ที่มา การฟอกไตทางช่องท้องเป็นทางเลือกหนึ่งของการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปัญหาที่สำคัญสำหรับการฟอกไตคือการเสื่อมสภาพของเยื่อบุผนังช่องท้องที่เกิดจากน้ำยาฟอกไต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่พบคือ ปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมที่ลดลง เกิดการสะสมของพังผืด และปริมาณเส้นเลือดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมักจะพบร่วมกับความสามารถในการขจัดน้ำและของเสียลดลง วิธีการศึกษา มีผู้ป่วยฟอกไตทางช่องท้องเข้าร่วมการศึกษา 39 ราย เป็นเพศชาย 22 ราย เพศหญิง 17 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดจะได้รับการตรวจปริมาณเซลล์มีโซทีเลียม และปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมที่ตายจากกระบวนการอะโพโทซีส ในน้ำยาฟอกไตค้างคืนด้วยวิธีโฟลไซโตมีทรี ร่วมกับทดสอบประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนสสารของเยื่อบุผนังช่องท้องในวันเดียวกัน ผลการศึกษา พบปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมในน้ำยาฟอกไตค้างท้องมีค่าเฉลี่ย 0.19 +- 0.02 ล้านเซลล์และปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมที่ตายจากกระบวนการอะโพโทซีสเฉลี่ย 0.04 +- 0.07 ล้านเซลล์ โดยพบว่า ปริมาณเซลล์มโซทีเลียมและปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมที่ตายจากกระบวนการอะโพโทซีส มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับค่าสัดส่วนความเข้มข้นของระดับครีตินีนในตัวอย่างน้ำยาฟอกไต ณ เวลาชั่วโมงที่ 4 กับตัวอย่างเลือด (r = 0.62, 0.48) ขณะเดียวกันพบว่า ปริมาณเซลล์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าสัดส่วนความเข้มข้น ของระดับน้ำตาลกลูโคสในตัวอย่างน้ำยาฟอกไต ณ เวลาชั่วโมงที่ 4 กับ ชั่วโมงที่ 0 (r = -0.54) -0.41) และปริมาณการลดลงของความเข้มข้นของโซเดียมในน้ำยาฟอกไต (r = -0.39, -0.41) ในผู้ป่วยเบาหวานที่ฟอกไตทางช่องท้องเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 2 ปี พบว่ามีปริมาณเซลล์โซทีเลียมมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวาน (p<0.01) ขณะที่ไม่พบความแตกต่างของปริมาณเซลล์ดังกล่าวในผู้ป่วยที่ฟอกไตทางช่องท้องนานกว่า 2 ปีสรุปผลการศึกษาพบว่า ปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมและปริมาณเซลล์มีโซทีเลียม ที่ตายจากระบวนการอะโพโทซีสในน้ำยาฟอกไตค้างท้อง มีความสัมพันธ์กับค่าทดสอบประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนสสารของเยื่อบุผนังช่องท้อง และพบว่าในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดการเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้อง มีปริมาณเซลล์หลุดลอกออกมาในน้ำยาฟอกไตมากกว่ากลุ่มที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

บรรณานุกรม :
มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ . (2549). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมในน้ำยาฟอกไต และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนน้ำและสสารของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ . 2549. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมในน้ำยาฟอกไต และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนน้ำและสสารของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมในน้ำยาฟอกไต และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนน้ำและสสารของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมในน้ำยาฟอกไต และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนน้ำและสสารของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.