ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
นักวิจัย : วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์
คำค้น : ครู , กิจกรรมของนักศึกษา , นักศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา , สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743338748 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11861
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ สร้างรูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ และเปรียบเทียบผลการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ ของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงบรรยาย โดยสร้างและใช้แบบประเมินลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ กับนิสิตนักศึกษากลุ่มตัวอย่างชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 809 คน และทดลองรูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพกับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่มควบคุม 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายและสถิติทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ ของนิสิตนักศึกษาครูในปัจจุบัน พบว่า ด้านวิชาการของนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีลักษณะความเป็นครูวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก สำหรับด้านเทคนิควิธี พบว่า นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีลักษณะความเป็นครูวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก ส่วนในด้านคุณลักษณะพบว่า นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มีคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ ด้านคุณธรรม ด้านความรักและและศรัทธาต่อวิชาชีพครู อยู่ในระดับมาก 2. รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนักศึกษาครูที่ผู้วิจัยนำเสนอ ประกอบด้วย 1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ หน่วยพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ 2) ผู้รับผิดชอบคือ คณะกรรมการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ 3) การดำเนินการพัฒนา ได้แก่ การตั้งเป้าหมาย การประเมินสภาพ และวิธีดำเนินงานพัฒนา 4) การประเมินผลการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ สำหรับกิจกรรมพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะ จำนวน 12 กิจกรรม มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ เนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ แนวการจัดกิจกรรม ระยะเวลา สื่อ การวัดและประเมินผล 3. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนา ลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครู จากการทดลองรูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ กับนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะ จำนวน 12 กิจกรรม เป็นเวลา 13 วัน รวม 35 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มควบคุมเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของมหาวิทยาลัย ผลการทดลองสรุปได้ดังนี้ 3.1 นักศึกษากลุ่มทดลองมีลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3.2 นักศึกษากลุ่มทดลองมีลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิควิธี และด้านคุณลักษณะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บรรณานุกรม :
วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ . (2542). รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ . 2542. "รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ . "รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ . รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.