ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและทดสอบทางกลของรากฟันเทียมวัสดุไทเทเนี่ยมเพื่อสู่แผนการผลิต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและทดสอบทางกลของรากฟันเทียมวัสดุไทเทเนี่ยมเพื่อสู่แผนการผลิต
นักวิจัย : จตุรงค์ จิตต์สอาด
คำค้น : ทันตกรรมรากเทียม , ทันตวัสดุ , การศึกษาความเป็นไปได้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วันชัย ริจิรวนิช , สมชาย พัวจินดาเนตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : 9741426291 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11848
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

งานทันตกรรมรากเทียมเป็นการรักษาที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยให้สูงยิ่งขึ้น ปัญหาของทันตกรรมรากเทียม คือ มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก เนื่องจากต้องนำเข้าวัตถุดิบทั้งหมดจากต่างประเทศ การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและทดสอบทางกลของรากฟันเทียม เพื่อที่จะสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและวิเคราะห์รากฟันเทียม ที่มีความเหมาะสมกับกายวิภาคคนไทย และศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม จากการศึกษาตัวอย่างกระดูกขากรรไกรของคนไทยพบว่า แนวโน้มของของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรากฟันเทียมควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 4.1 มม. ยาว 10 มม. ผลการทดสอบรากฟันเทียมโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์ในสามมิติ พบว่าในกระดูกแข็งเป็นบริเวณที่มีความเค้นรวมตัวอยู่มากที่สุด โดยเกรียวรีเวิร์สบัทเทรสที่ระยะความห่างเกลียว 1.2 มม. จะเกิดความเค้นสะสมในกระดูกรอบรากฟันเทียมน้อยที่สุด ดังนั้นการผลิตรากกฟันเทียมจากตัวแปรที่เหมาะสมดังกล่าวนี้ ก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยของรากฟันเทียมจะมีราคาต่ำลง ในการศึกษาความเป็นไปได้ พบว่าการผลิตและการตลาดมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่แผนการผลิตและลงทุน จากการวิเคราะห์การเงินพบว่าใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 10,530,900 บาท โดยโครงกานี้มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 27,571,755 บาท ส่วนอัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ 63% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี

บรรณานุกรม :
จตุรงค์ จิตต์สอาด . (2549). การออกแบบและทดสอบทางกลของรากฟันเทียมวัสดุไทเทเนี่ยมเพื่อสู่แผนการผลิต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จตุรงค์ จิตต์สอาด . 2549. "การออกแบบและทดสอบทางกลของรากฟันเทียมวัสดุไทเทเนี่ยมเพื่อสู่แผนการผลิต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จตุรงค์ จิตต์สอาด . "การออกแบบและทดสอบทางกลของรากฟันเทียมวัสดุไทเทเนี่ยมเพื่อสู่แผนการผลิต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
จตุรงค์ จิตต์สอาด . การออกแบบและทดสอบทางกลของรากฟันเทียมวัสดุไทเทเนี่ยมเพื่อสู่แผนการผลิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.