ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดวุ้นต่อการยับยั้งการเกิดรอยผุจำลอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดวุ้นต่อการยับยั้งการเกิดรอยผุจำลอง
นักวิจัย : ฉันท์ทิพย์ สุขสาโรจน์
คำค้น : ฟลูออไรด์ , ฟันผุ -- การป้องกัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุภาภรณ์ จงวิศาล , ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11845
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเกิดรอยผุจำลองของผิวเคลือบฟันที่ได้รับ แอซิดูเลทเตดฟอสเฟตฟลูออรด์ชนิดวุ้นความเข้มข้น 1.23% ที่ผลิตในประเทศ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศและผลของเวลาต่างกันที่ใช้เคลือบฟลูออไรด์ โดยศึกษาในฟันกรามน้อยจำนวน 36 ซี่ ซึ่งถูกถอนจากการจัดฟัน แบ่งฟันออกเป็น 2 ส่วนในแนวยาว ขัดผิวเคลือบฟันด้านใกล้แก้มให้ได้แนวระนาบ ทาวานิชทั้งชิ้นฟันโดยเว้นให้ระดับกลางของฟันทางด้านใกล้แก้ม มีลักษณะเป็นหน้าต่างขนาด 1.5x2 มม. แล้วสุ่มชิ้นฟันตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองเคลือบฟลูออไรด์ 3 ชนิดตามคำแนะนำผู้ผลิตดังนี้ กลุ่มที่ 1 Pascal (Pascal Co., USA) เคลือบนาน 4 นาที กลุ่มที่ 2 CU gel (Chulalongorn University, Thailand) เคลือบ 4 นาที และกลุ่มที่ 3 60 SEC0ND gel (Germiphene Co., Canada) เคลือบ 1 นาที หลังจากนั้นนำไปทำให้เกิดรอยผุจำลอง ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะความเป็นกรดและด่างเป็นเวลา 7 วัน ตัดฟันตามยาว นำมาส่องด้วยกล้องโพลาไรซ์ แล้ววัดความลึกรอยผุจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Adobe Photoshop (version 7) จากการศึกษาพบว่า ความลึกรอยผุจำลองของกลุ่มควบคุมและทดลองในกลุ่มที่ 1 มีค่าเท้ากับ 89.81+-8.58 และ 27.55+-9.16 ไมโครเมตร กลุ่มที่ 2 มีค่าเท่ากับ 83.46+-16.45 และ 27.04+-9.14 ไมโครเมตร และกลุ่มที่ 3 มีค่าเท่ากับ 86.78+-16.12 และ 28.58+-9.55 ไมโครเมตร ตามลำดับ วิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างความลึกรอยผุจำลองเฉลี่ย ของกลุ่มทดลองและควบคุมด้วยสถิติ paired t-test และระหว่างกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มด้วยสถิติ one way ANOVA ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของรอยผุจำลอง ระหว่างกลุ่มที่เคลือบและไม่เคลือบฟลูออไรด์ (p<.05) แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของรอยผุจำลอง ระหว่างกลุ่มที่เคลือบฟลูออไรด์ต่างชนิดกัน และการเคลือบฟลูออไรด์ชนิดที่เคลือบนาน 1 และ 4 นาที ให้ผลในการยับยั้งรอยผุจำลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า CU gel มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดรอยผุจำลองไม่แตกต่างจากฟลูออไรด์นำเข้าจากต่างประเทศ และเวลาที่ใช้ในการเคลือบฟลูออไรด์ไม่มีผลต่อการยับยั้งการเกิดรอยผุจำลอง

บรรณานุกรม :
ฉันท์ทิพย์ สุขสาโรจน์ . (2549). ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดวุ้นต่อการยับยั้งการเกิดรอยผุจำลอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉันท์ทิพย์ สุขสาโรจน์ . 2549. "ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดวุ้นต่อการยับยั้งการเกิดรอยผุจำลอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉันท์ทิพย์ สุขสาโรจน์ . "ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดวุ้นต่อการยับยั้งการเกิดรอยผุจำลอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ฉันท์ทิพย์ สุขสาโรจน์ . ประสิทธิภาพของฟลูออไรด์เฉพาะที่ชนิดวุ้นต่อการยับยั้งการเกิดรอยผุจำลอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.