ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุมิตตรา รังษีสมบัติศิริ
คำค้น : หลักสูตร , คอมพิวเตอร์ -- หลักสูตร , คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , โรงเรียนคาทอลิก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743318836 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11835
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

ศึกษาสภาพและปัญหาในการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ประชากรคือ ผู้บริหาร ครูหัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์เนื้อหา หาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การจัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โรงเรียนส่วนใหญ่จัดทำหลักสูตรขึ้นใช้เอง รูปแบบการจัดทำ 2 รูปแบบ คือ มีผู้รับผิดชอบจัดทำและมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานก่อนการจัดทำได้กำหนดจุดประสงค์ โดยพิจารณาจุดปรุสงค์คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของกรมวิชาการ แต่กำหนดเนื้อหาสาระและกิจกรรมจากเนื้อหา ของโปรแกรมสำเร็จรูป CAI กำหนดวิธีวัดผลและประเมินผลการเรียน โดยยึดระเบียบการประเมินผลตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) การใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โรงเรียนส่วนใหญ่จัดเตรียมบุคลากรโดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา จัดครูเข้าสอนโดยพิจารณาผู้ที่มีความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ จัดตารางสอนโดยจัดให้ระดับชั้นเดียวกันเรียนในวันเดียวกัน งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่อง จัดอาคารสถานที่โดยสภาพห้องติดเครื่องปรับอากาศ ติดผ้าม่านและจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ จัดนักเรียนใช้เครื่อง 2 คน ต่อ 1 เครื่อง มีการจัดบริการวัสดุหลักสูตรแก่ครูผู้สอน การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรโดยการสังเกตการสอน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรก่อนเปิดเรียนโดยการปฐมนิเทศ ครูผู้สอนจัดทำแผนการสอนโดยวางแผนระยะยาวล่วงหน้า 1 ภาคเรียน ทำบันทึกการสอนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ใช้วิธีการสอนโดยการบรรยาย สาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมกับครู พัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนเพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน วัดประเมินผลการเรียนรู้โดยการสังเกต ซักถามระหว่างการสอนและตรวจผลงานหน้าจอ/แผ่นดิสก์/ชิ้นงานหลังการสอน การประเมินผลการใช้หลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โรงเรียนส่วนใหญ่ดำเนินการประเมินผล โดยวิธีการประชุมพิจารณาเรื่องเนื้อหาในหลักสูตร กำหนดภาคเรียนละ 1 ครั้ง นำผลการประเมินมาใช้ปรับหลักสูตรในส่วนของเนื้อหา ปัญหาในการจัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โรงเรียนส่วนใหญ่บุคลากรขาดความรู้ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร กำหนดจุดประสงค์ได้ไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน กำหนดเนื้อหาซ้ำซ้อน ส่วนปัญหาการใช้หลักสูตรได้แก่กำหนดแผนการสอนไว้ไม่สัมพันธืกับเวลาที่สอน วิธีสอนไม่สอดคล้องกับกับความต้องการของผู้เรียน และประเมินผลการเรียนรู้ไม่ทันในภาคปฏิบัติเพราะเวลาน้อย ปัญหาการประเมินผลการใช้หลักสูตรได้แก่วิธีการที่ใช้ในการประเมินไม่หลากหลาย

บรรณานุกรม :
สุมิตตรา รังษีสมบัติศิริ . (2541). การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมิตตรา รังษีสมบัติศิริ . 2541. "การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมิตตรา รังษีสมบัติศิริ . "การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
สุมิตตรา รังษีสมบัติศิริ . การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์พื้นฐานระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.