ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์
นักวิจัย : วัชระ งามนิกุลชลิน
คำค้น : ชุมชนริมน้ำ -- ไทย -- นครสวรรค์ , การใช้ที่ดินในชนบท -- ไทย -- นครสวรรค์ , ตลาดปากน้ำโพ (นครสวรรค์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นพนันท์ ตาปนานนท์ , จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741701055 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11791
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมกายภาพของชุมชนริมแม่น้ำบริเวณตลาดปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โดยศึกษาวิวัฒนาการของชุมชนและสภาพปัญหาทางสิ่งแวดล้อมกายภาพ ที่ส่งผลต่อความน่าอยู่ของเมือง ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสำรวจภาคสนามโดยการสังเกตการ จดบันทึกและการสัมภาษณ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวทางการออกแบบพัฒนาและปรังปรุงสภาพแวดล้อมกายภาพของ พื้นที่ ให้มีศักยภาพในการใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในอนาคต สภาพปัจจุบันพื้นที่ศึกษามีบทบาทเป็นย่านพาณิชยกรรมหลักของเมือง โดยมีพ่อค้าชาวไทยเชื้อสายจีนประกอบอาชีพค้าขายอย่างหนาแน่น และใช้พื้นที่ประกอบพิธีกรรมการแห่มังกรที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด นครสวรรค์ จากสภาพการใช้ที่ดินที่มีความหนาแน่นสูงทำให้เกิดพื้นที่เสื่อมโทรม การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โครงการ จึงเสนอแนวคิดให้มีการรื้อปรับปรุงเฉพาะอาคารที่หมดอายุการใช้งาน หรืออาคารหมดคุณค่าในการลงทุน และออกแบบพัฒนาให้เป็นย่านการค้าที่มีความทันสมัยขึ้น โดยรวมอาคารร้านค้าเล็กๆ จัดเป็นศูนย์การค้าแบบเดินรวมและใช้เป็นทางเชื่อมต่อย่านการค้าดั้งเดิมภาย ในพื้นที่ และปรับปรุงระบบพื้นที่โล่งริมแม่น้ำ เพื่อใช้เป็นพื้นที่นันทนาการ และพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่จะส่งเสริมพื้นที่โครงการ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญ จากการศึกษาครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า แนวทางพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมมีเป้าหมายหลักคือ การปรับปรุงการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มรายได้และฐานะทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน พัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีและรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน หาทางเชื่อมต่อระหว่างเขตย่านการค้าดั้งเดิมในพื้นที่และจัดหาพื้นที่เปิด โล่งให้มากขึ้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการดำรงชีวิต

บรรณานุกรม :
วัชระ งามนิกุลชลิน . (2544). การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชระ งามนิกุลชลิน . 2544. "การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัชระ งามนิกุลชลิน . "การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วัชระ งามนิกุลชลิน . การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่พาณิชยกรรมบริเวณตลาดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.