ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : พวงแก้ว กล่ำกลาง
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสม , แบบเรียนสำเร็จรูป , ระบบมัลติมีเดีย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุกรี รอดโพธิ์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743323678 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านบริการ และศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำเสนอรูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างได้แก่อาจารย์ในจุฬาฯ จำนวน 40 ท่าน หัวหน้าภาควิชาในคณะครุศาสตร์ จำนวน 11 ท่าน ผู้จัดการบริษัทผลิตบทเรียนสื่อประสมจำนวน 3 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสม และ/หรือผู้บริหารหน่วยงานวิสาหกิจจุฬาฯจำนวน 20 ท่าน ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการสำรวจและเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้มีประสบการณ์ในการผลิตบทเรียนสื่อประสมมีความต้องการที่จะใช้บริการศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ในระดับมากที่สุดคือ การผลิตบทเรียนสื่อประสมแล้วบันทึกลงแผ่นซีดีรอม การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเรื่องที่ต้องการปรึกษาในระดับมากคือการสร้างกราฟฟิกในคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ที่ใช้ในการผลิตบทเรียนสื่อประสม วิธีการเผยแพร่โปรแกรมลงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และต้องการชมตัวอย่างผลงานการผลิตบทเรียนสื่อประสมของศูนย์ฯ เพื่อพิจารณาก่อนตกลงใช้บริการ สำหรับวันและเวลาที่ต้องการให้ศูนย์เปิดบริการในระดับมากคือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 ถึง 19.00 น. 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับมากและสอดคล้องกันในประเด็นต่อไปนี้ ศูนย์ฯ ควรมีนโยบายการดำเนินงานเพื่อการผลิต ฝึกอบรม วิจัย และพัฒนาบทเรียนสื่อประสม บริการให้แก่อาจารย์และนิสิตในจุฬาฯ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีความสนใจ ศูนย์ฯ ควรเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของคณะครุศาสตร์ โดยในระยะ 1-2 ปี แรกควรได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จนเมื่อศูนย์ฯขยายงานได้มั่นคงแล้วงบประมาณจึงมาจากการให้บริการของศูนย์ฯ เอง โครงสร้างการบังคับบัญชาแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายผลิต บุคลากรภายในศูนย์ควรประกอบด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ นักออกแบบบทเรียน นักออกแบบงานกราฟฟิก นักเขียนโปรแกรม ช่างเทคนิค พนักงานธุรการ พนักงานการเงินและวิทยากรประจำศูนย์ฯ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นภายในศูนย์ฯ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประสิทธิภาพสูงเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN) พร้อมเครื่องพิมพ์ ซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมาย เครื่องกวาดภาพ เครื่องเขียนบันทึกลงแผ่นซีดีรอม โมเด็ม กล้องดิจิตอลวิดีโอ เครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องใช้สำนักงาน

บรรณานุกรม :
พวงแก้ว กล่ำกลาง . (2541). การพัฒนารูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงแก้ว กล่ำกลาง . 2541. "การพัฒนารูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงแก้ว กล่ำกลาง . "การพัฒนารูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
พวงแก้ว กล่ำกลาง . การพัฒนารูปแบบศูนย์ผลิตบทเรียนสื่อประสมของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.