ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษาและคู่มือครูศิลปศึกษา ของนักวิชาการทางศิลปศึกษา และครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาที่ 7

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษาและคู่มือครูศิลปศึกษา ของนักวิชาการทางศิลปศึกษา และครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาที่ 7
นักวิจัย : ปฐมรัตน์ ยิ้มประเสริฐ
คำค้น : ศิลปศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) , ศิลปศึกษา -- แบบเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุลักษณ์ ศรีบุรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741706685 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11746
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาทัศนะของนักวิชาการทางศิลปศึกษาและครูศิลปศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 7 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษาและคู่มือครูศิลปศึกษา ในด้านโครงสร้างของหนังสือ ประกอบด้วยด้านเนื้อหา กิจกรรม ภาพประกอบ ภาษาและการเขียน รูปเล่มและการนำเสนอ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ครูศิลปศึกษาจำนวน 170 คน นักวิชาการทางด้านศิลปศึกษาจำนวน 85 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักวิชาการทางศิลปศึกษาและครูศิลปศึกษามีความคิดเห็นด้วยมาก ต่อแนวทางการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษา และคู่มือครูศิลปศึกษาในโครงสร้างหนังสือทุกด้าน อันประกอบด้วย ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรม ด้านภาพประกอบ ด้านภาษาและการเขียน ด้านรูปเล่มและการนำเสนอ ในส่วนของคำแนะนำเพิ่มเติม นักวิชาการทางศิลปศึกษาและครูศิลปศึกษาเสนอแนะว่า หนังสือเรียนควรมีขนาดรูปเล่มที่เหมาะสม สีสวยงามสดใส เนื้อหากิจกรรมมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ส่วนหนังสือคู่มือนั้นควรจะมีการอธิบายการปฏิบัติกิจกรรมอย่างละเอียด มีขั้นตอนที่ชัดเจนและมีเทคนิควิธีการประเมินผลที่ชัดเจนให้แก่ครูผู้สอน

บรรณานุกรม :
ปฐมรัตน์ ยิ้มประเสริฐ . (2544). ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษาและคู่มือครูศิลปศึกษา ของนักวิชาการทางศิลปศึกษา และครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาที่ 7.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐมรัตน์ ยิ้มประเสริฐ . 2544. "ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษาและคู่มือครูศิลปศึกษา ของนักวิชาการทางศิลปศึกษา และครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาที่ 7".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐมรัตน์ ยิ้มประเสริฐ . "ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษาและคู่มือครูศิลปศึกษา ของนักวิชาการทางศิลปศึกษา และครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาที่ 7."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ปฐมรัตน์ ยิ้มประเสริฐ . ทัศนะเกี่ยวกับการพัฒนาหนังสือเรียนศิลปศึกษาและคู่มือครูศิลปศึกษา ของนักวิชาการทางศิลปศึกษา และครูศิลปศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษาที่ 7. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.