ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์
นักวิจัย : นรเศรษฐ พัฒนเดช
คำค้น : ฉนวนไฟฟ้า , การส่งกำลังไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำรวย สังข์สะอาด , ชาญณรงค์ บาลมงคล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740307949 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11759
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

เสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับ แบบเคลือบธรรมดา ในระบบ 33 kV ศึกษาเปรียบเทียบกับพวงลูกถ้วยแขวน (ANSI Cl 52-4) 4 ลูก และกับลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับเคลือบสารกึ่งตัวนำ การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การหาค่าแรงดันวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยผิวสะอาด และลูกถ้วยเปรอะเปื้อนตามธรรมชาติ ผลการทดสอบลูกถ้วยผิวแห้งสะอาดพบว่า ค่าแรงดันวาบไฟตามผิว 50 Hz ของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับเคลือบธรรมดา มีค่าต่ำกว่าพวงลูกถ้วยแขวนประมาณ 17% แต่ค่าแรงดันวาบไฟตามผิวแห้งอิมพัลส์วิกฤตขั้วลบของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับ เคลือบธรรมดา มีค่าสูงกว่าพวงลูกถ้วยแขวนประมาณ 6% ส่วนการทดสอบลูกถ้วยเปรอะเปื้อน ได้นำตัวอย่างลูกถ้วยฉนวนไปติดตั้งโดยไม่ได้รับแรงดันที่สถานีไฟฟ้าบางปู เพื่อรองรับสิ่งเปรอะเปื้อนเป็นเวลา 12 เดือน แล้วนำมาทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหาค่าแรงดันวาบไฟตามผิวตามข้อกำหนด IEC 507:1991 และกระแสรั่วไหล ผลการทดสอบพบว่าค่าแรงดันวาบไฟตามผิวของลูกถ้วยคอตันยาวปีก สลับเคลือบธรรมดาลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามปริมาณการสะสมสิ่งเปรอะเปื้อนที่ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับเคลือบสารกึ่งตัวนำมีค่าแรงดันวาบไฟตามผิว ค่อนข้างคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณสิ่งเปรอะเปื้อน และมีค่าสูงกว่าลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับแบบเคลือบธรรมดา โดยที่กระแสรั่วไหลของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับทั้งสองแบบที่ระดับแรงดันปกติ มีค่าน้อยกว่า 1 mA

บรรณานุกรม :
นรเศรษฐ พัฒนเดช . (2544). ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรเศรษฐ พัฒนเดช . 2544. "ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นรเศรษฐ พัฒนเดช . "ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
นรเศรษฐ พัฒนเดช . ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.