ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การ ตามแนวคิดของซอว์ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การ ตามแนวคิดของซอว์ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จันทรา จุลเสวก
คำค้น : ภาวะผู้นำ , พยาบาล , พฤติกรรมองค์การ , การจัดองค์การ , วัฒนธรรมองค์การ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงเพ็ญ ชุณหปราณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741704321 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11757
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษระดับความไว้วางใจในองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การตามแนวคิดของชอว์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร 8 แห่ว จำนวน 354 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และความไว้วางใจในองค์การ ได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา และวิเคราะห์ค่าความเที่ยวของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .94, .87, .86, และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ความไว้วางใจในองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง (X[bar]=3.56) 2. การแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในองค์การ (r=.72) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การออกแบบองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในองค์การ (r=.79) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความไว้วางใจในองค์การ (r=.73) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 งานวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดของชอว์ที่เสนอไว้ว่า การแสดงภาวะผู้นำ การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในองค์การ

บรรณานุกรม :
จันทรา จุลเสวก . (2544). ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การ ตามแนวคิดของซอว์ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทรา จุลเสวก . 2544. "ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การ ตามแนวคิดของซอว์ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทรา จุลเสวก . "ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การ ตามแนวคิดของซอว์ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
จันทรา จุลเสวก . ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้างานการพยาบาล การออกแบบองค์การ และวัฒนธรรมองค์การกับความไว้วางใจในองค์การ ตามแนวคิดของซอว์ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.