ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นักวิจัย : จันทนี อุทธิสินธุ์
คำค้น : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล -- นักศึกษา , ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ , ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุนทร ช่วงสุวนิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740306454 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ศึกษาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในการปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องมือวัด การติดตั้งอุปกรณ์การทดลอง การดำเนินการทดลอง และการดัดแปลงอุปกรณ์หรือวิธีการได้ตามความเหมาะสม ตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2544 จำนวน 144 คน จาก 40 กลุ่มการทดลอง โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นจากนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจาก 10 สาขา สาขาละ 4 กลุ่มการทดลอง นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่มีทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ในการใช้เครื่องมือวัด การติดตั้งอุปกรณ์การทดลอง การดำเนินการทดลอง และการดัดแปลงอุปกรณ์หรือวิธีการได้ตามความเหมาะสม ครบทั้ง 4 ด้านคือ ด้านความถูกต้องในการปฏิบัติการทดลอง ด้านความชำนาญและความคล่องแคล่วในการปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติการและด้านความเป็นระเบียบในการปฏิบัติการ ยกเว้นทักษะการดัดแปลงอุปกรณ์หรือวิธีการได้ตามความเหมาะสม พบว่า ตัวอย่างประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติ

บรรณานุกรม :
จันทนี อุทธิสินธุ์ . (2544). การศึกษาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนี อุทธิสินธุ์ . 2544. "การศึกษาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จันทนี อุทธิสินธุ์ . "การศึกษาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
จันทนี อุทธิสินธุ์ . การศึกษาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.