ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
คำค้น : ห้องสมุด -- วิธีใช้ , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย , ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัยพร เหมะรัชตะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745685844 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11789
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุด มหาวิทยาลัยของรัฐสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจำนวน 28 แห่ง ในด้าน วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการให้การศึกษา สื่อประกอบการให้การศึกษา ช่วงเวลาที่จัด ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด กลุ่มเป้าหมาย ผู้ให้การศึกษาและการประเมินผลพร้อมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการให้ การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ให้การศึกษาส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้ง 28 แห่งใช้ คือ การสอนการใช้ห้องสมุด ส่วนวิธีให้การศึกษาด้วยการปฐมนิเทศเรื่องห้องสมุดนั้นมีห้องสมุดใช้ 27 แห่ง ดังนั้นแสดงให้เห็นว่า วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดทั้ง 2 วิธีเป็นที่นิยมใช้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย การปฐมนิเทศเรื่องห้องสมุด พบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาเกี่ยวกับบริการของห้องสมุด ประเภทและการจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุด ปฐมนิเทศด้วยการนำชมห้องสมุดมีคู่มือการใช้ห้องสมุดเป็นสื่อประกอบ โดยปฐมนิเทศในตอนต้นปีการศึกษา เมื่ออาจารย์ผู้สอนวิชาต่างๆ นำนิสิตนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีเข้าชมห้องสมุด ซึ่งใช้เวลา 26-30 นาที/ครั้ง และมีการประเมินผลด้วยการสังเกตความสนใจของผู้ใช้ห้องสมุด การสอนการใช้ห้องสมุด พบว่าห้องสมุดส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์และเนื้อหาเกี่ยวกับ บริการของห้องสมุด บัตรรายการ หนังสืออ้างอิง มีการสอนด้วยการสาธิตประกอบการอธิบายในระหว่างที่ใช้บริการตอบคำถามและช่วย การค้นคว้า แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งใช้เวลา 26-30 นาที/ครั้ง มีการประเมินผลโดยสังเกตความสนใจของผู้ใช้ห้องสมุด ปัญหาและอุปสรรคในการจัดให้การศึกษาแก่ผู้ใช้โดยเฉลี่ยแล้วเป็นปัญหาในระดับ น้อย และมีผู้ให้การศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการนำโสตทัศนวัสดุมาใช้ประกอบการบรรยาย เพราะจะทำให้น่าสนใจ ช่วยประหยัดเวลาและสามารถสร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ . (2531). วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ . 2531. "วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ . "วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์ . วิธีให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.