ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้ต่อรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้ต่อรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
นักวิจัย : สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
คำค้น : การสื่อสาร , การสื่อสารทางบรรณารักษศาสตร์ -- ไทย , สิ่งพิมพ์ห้องสมุด -- ไทย , ห้องสมุด -- ไทย -- วารสาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ผ่องพรรณ ลวนานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745684996 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11786
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้มี 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้ต่อรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ทุกรูปแบบที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ใช้อยู่ในปัจจุบัน 2) ศึกษาความต้องการด้านเนื้อหาของข่าวสารที่ผู้ใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ต้องการจะได้รับ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่เคยอ่านข่าวสารจากรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียนของห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เกือบทุกรูปแบบ โดยอ่านข่าวสารจากป้ายนิเทศมากที่สุด นอกจากนี้ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีการนำข่าวสารจากการอ่านไปใช้และได้รับประโยชน์จาก ข่าวสารต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความต้องการให้ห้องสมุดปรับปรุงเนื้อหาต่าง ๆ ของรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการรับข่าวสารและความต้องการด้านเนื้อหาของข่าวสาร จำแนกตาม ตัวแปรอิสระคือ เพศ ชั้นปี และคณะ โดยตั้งสมมติฐานไว้ว่าตัวแปรอิสระที่กล่าวข้างต้นจะมีผลทำให้พฤติกรรมการรับ ข่าวสารและความต้องการด้านเนื้อหาของข่าวสารแตกต่างกัน และผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่าไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน

บรรณานุกรม :
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . (2530). พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้ต่อรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . 2530. "พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้ต่อรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . "พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้ต่อรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ . พฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้ต่อรูปแบบการสื่อสารด้วยภาษาเขียน ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.