ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ รัตนมณีฉัตร
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย , การวิเคราะห์หนังสือ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทองหยด ประทุมวงศ์ , ประคอง กรรณสูต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาการบริหารงานและการดำเนินงานของงานการจัดหมู่หนังสือและทำบัตร รายการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ในด้านต่างๆ เช่น สถานภาพ นโยบาย บุคลากร วิธีการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการ ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบรรณารักษ์ที่มีต่องานดังกล่าว วิธีดำเนินการวิจัย ใช้การค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ประวัติและพัฒนาการของงานจัดหมู่และทำบัตรรายการ ส่งแบบสอบถามไปยังหัวหน้าบรรณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายและบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 9 แห่งรวมทั้งสิ้น 76 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนครบถ้วนทั้ง 76 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่า ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการทุกแห่งเป็นหน่วยงานย่อยของงานเทคนิคของห้องสมุด หัวหน้าฝ่ายทำหน้าที่บริหารงานด้านจัดหมู่และทำบัตรรายการที่เป็นนโยบายการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นงานบริหารเฉพาะในฝ่าย โดยไม่ต้องรับผิดชอบการทำงบประมาณและการคัดเลือกบุคลากรของฝ่ายแต่อย่างใด และไม่มีนโยบายที่แน่นอนในการมอบหมายงานให้บุคลากรรับผิดชอบ บรรณารักษ์ในฝ่ายมีอิสระในการเลือกหนังสือที่จะนำมาจัดหมู่และทำบัตรรายการ ด้วยตนเอง และไม่มีการกำหนดปริมาณงานที่จะต้องทำ ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการส่วนใหญ่มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบคล้าย คลึงกันมาก ปัญหาของฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการของห้องสมุดเกือบทุกแห่ง คือเรื่องจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สมดุลกับปริมาณ กับเรื่องบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการไม่ได้ทำงานของฝ่ายเต็มเวลา ข้อเสนอแนะ 1. สำหรับผู้บริหารงานห้องสมุด 1.1 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ให้แน่ชัด 1.2 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานแต่ละหน่วยให้ชัดเจน 1.3 จัดสรรบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับงานจัดหมู่และทำ บัตรรายการ 1.4 ส่งเสริมขวัญของบุคลากร สนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ 2. สำหรับหัวหน้าฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการ 2.1 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่ายให้แน่ชัด 2.2 ควรทำหน้าที่ในการบริหารงานทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณ 2.3 สนับสนุนบุคลากรในฝ่ายให้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ในงานที่ต้องรับผิดชอบ 2.4 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่าย 3. สำหรับบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่ และทำบัตรรายการ ควรพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ต้องรับผิดชอบ

บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ รัตนมณีฉัตร . (2522). การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภลักษณ์ รัตนมณีฉัตร . 2522. "การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภลักษณ์ รัตนมณีฉัตร . "การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522. Print.
ศุภลักษณ์ รัตนมณีฉัตร . การบริหารงานการจัดหมู่หนังสือและการทำบัตรรายการ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2522.