ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย
นักวิจัย : เรืองศรี จุลละจินดา
คำค้น : บรรณารักษศาสตร์ , ห้องสมุด , การวิเคราะห์เนื้อหา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ , ประคอง กรรณสูตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2524
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11818
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524

วิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้อง สมุดและบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย ทั้งที่เขียนโดยชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งปรากฏเป็นบทความในวารสารหรือในหนังสือ ตอนหนึ่งในหนังสือ หนังสือเล่ม วิทยานิพนธ์ งานค้นคว้า ภาคนิพนธ์ และเอกสารไม่ตีพิมพ์อื่นๆ งานเขียนเหล่านี้จัดพิมพ์หรือจัดทำเผยแพร่ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908) จนถึง พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979) วิธีดำเนินการวิจัยใช้วิธีอ่านงานเขียนที่เป็นตัวอย่างประชากร จำนวน 112 รายการ โดยจำแนกงานเขียนตามประเภทของผู้เขียนและตามชนิดของงานเขียน แล้ววิเคราะห์เนื้อหางานเขียนตามกลุ่มหัวข้อเนื้อหาทางบรรณารักษศาสตร์ 5 กลุ่ม ได้แก่ หนังสือและการควบคุมทางบรรณานุกรม ภูมิหลังของห้องสมุด ห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศ การศึกษาอบรมและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย การวิเคราะห์เนื้อหาใช้วิธีขีดรอยคะแนนลงในตารางวิเคราะห์เนื้อหา รวมรอยคะแนนเป็นความถี่ 1. ผู้เขียนทั้งหมดเป็นบุคคล 67 คน และเป็นองค์กร 4 หน่วยงาน ผู้เขียนชาวไทยมี 31 คน เป็นหญิงมากกว่าเป็นชาย ผู้เขียนชาวต่างประเทศมี 36 คน เป็นชายมากกว่าเป็นหญิงผู้เขียนรวม 17 คน และ 1 หน่วยงาน มีผลงานเขียนตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป เป็นจำนวน 63 รายการ คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของงานเขียน 112 รายการ งานเขียนที่เขียนโดยมีหลักฐานอ้างอิงประกอบมี 59 รายการ คิดเป็นร้อยละ 52.68 ของงานเขียน 112 รายการ งานเขียน 63 รายการ ได้รับการอ้างอิงในกลุ่มงานเขียนด้วยกัน รวมเป็นจำนวนการอ้างอิง 171 ครั้ง และงานเขียน 60 รายการได้รับการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็นจำนวนการอ้างอิง 174 ครั้ง 2. ด้านเนื้อหาของงานเขียนที่นำมาวิเคราะห์ พบว่า ก. ในช่วงปีต่างๆ งานเขียนโดยผู้เขียนชาวต่างประเทศประกาศส่วนใหญ่มีเนื้อหาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ พ.ศ. 2451 ถึง 2493 (ค.ศ. 1908-1950) หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. 2494 ถึง 2522 (ค.ศ. 1951-1979) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย งานเขียนโดยผู้เขียนชาวไทยส่วนใหญ่มีเนื้อหาเรื่องต่างๆ ดังนี้ พ.ศ. 2497 ถึง 2503 (ค.ศ. 1954-1960) หอสมุดแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ถึง 2513 (ค.ศ. 1961-1970) การศึกษาอบรมและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ พ.ศ. 2514 ถึง 2522 (ค.ศ. 1971-1979) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ข. งานเขียนทั้ง 112 รายการ หากจำแนกตามชนิดของงานเขียน พบว่างานเขียนทุกชนิดบรรจุกลุ่มหัวข้อเนื้อหาห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศมาก ที่สุด รองลงมาคือกลุ่มหัวข้อเนื้อหาหนังสือและการควบคุมทางบรรณานุกรม การศึกษาอบรมและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย สำหรับกลุ่มหัวข้อเนื้อหาภูมิหลังของห้องสมุดมีจำนวนงานเขียนทุกชนิดรวมกัน แล้วน้อยที่สุด ค.ผลการสำรวจปริมาณงานเขียนในแต่ละกลุ่มหัวข้อเนื้อหา พบว่างานเขียนจำนวน 41 รายการ ครอบคลุมหัวข้อเนื้อหา 1 กลุ่ม งานเขียนที่มีเนื้อหาตั้งแต่ 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม และทั้ง 5 กลุ่ม มีจำนวน 35 22 10 และ 4 รายการตามลำดับ ทั้งนี้ งานเขียนที่บรรจุหัวข้อเนื้อหาเพียง 1 กลุ่มนี้ กล่าวถึงหัวข้อเนื้อหาห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศมากที่สุด เป็นจำนวน 23 รายการ และกล่าวถึงภูมิหลังของห้องสมุดกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยน้อยที่สุด เพียง 1 รายการเท่ากัน ง. งานเขียนกลุ่มต่าง ๆ มีเนื้อหาที่พบมาก ดังนี้ 1) งานเขียนเกี่ยวกับหนังสือและการควบคุมทางบรรณานุกรม เน้นเรื่องการจัดทำบรรณานุกรมประเภทต่างๆ กับรายชื่อวารสารและรวมรายชื่อวารสาร หนังสือทั่วไปและสารคดีกับหนังสือแบบเรียนและตำรา ผู้อ่าน อุปสรรคที่ขัดขวางการอ่าน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 2) งานเขียนเกี่ยวกับภูมิหลังของห้องสมุด เน้นเรื่องประวัติ และพัฒนาการของห้องสมุดสมัยใหม่นับตั้งแต่ พ.ศ. 2494 3) งานเขียนเกี่ยวกับห้องสมุดและแหล่งสารนิเทศ เน้นเรื่องทรัพยากรห้องสมุด บุคลากรและสถานภาพ สถานภาพห้องสมุด ปัญหาของห้องสมุดและข้อเสนอแนะ การควบคุมและการให้บริการทางบรรณานุกรม บริการและกิจกรรมต่างๆ 4) งานเขียนเกี่ยวกับการศึกษาอบรมและวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ เน้นเรื่องระดับการศึกษาและหลักสูตรทั่วไป ประวัติและพัฒนาการ นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาผู้สอน 5) งานเขียนเกี่ยวกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เน้นเรื่องวารสารและสิ่งพิมพ์ของสมาคมห้องสมุด ฯ ข้อเสนอแนะ งานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย ควรได้รับการเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยแท้จริง ทั้งในด้านการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์เพื่อเพิ่มพูน หรือเสริมความเข้าใจห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย และในด้านการแก้ไขปัญหาหรือการปรับปรุงงานห้องสมุดตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และควรมีการริเริ่มดำเนินการสะสมงานเขียนดังกล่าวให้สมบรูณ์ เพื่อจัดเก็บให้เป็นระบบและสามารถเรียกใช้ได้โดยสะดวกรวดเร็ว

บรรณานุกรม :
เรืองศรี จุลละจินดา . (2524). การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรืองศรี จุลละจินดา . 2524. "การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เรืองศรี จุลละจินดา . "การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524. Print.
เรืองศรี จุลละจินดา . การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2524.