ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527
นักวิจัย : ชนิดา จริยาพรพงศ์
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หอสมุดกลาง , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การจัดหาวัสดุ , การจัดหาทรัพยากรห้องสมุด , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การศึกษาการใช้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศจี จันทวิมล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745760595 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11816
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ สาขาวิชา ประเภทของหนังสือ และการใช้หนังสือ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้หนังสือที่จัดหาในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2525-2527 ของหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวบรรวมข้อมูลจากสมุดทะเบียนหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ บัตรรายการ และบัตรหนังสือ ผลของการวิจัยพบว่า การจัดหาและการใช้หนังสือภาษาไทยมีมากกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศ การจัดหาและการใช้หนังสือสารคดีทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีมากกว่าหนังสือบันเทิงคดี หนังสือภาษาไทยที่จัดหาและใช้มากคือ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ส่วนหนังสือภาษาต่างประเทศมีการจัดหามากในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ แต่มีการใช้มากในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้หนังสือ ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า การจัดหาและการใช้หนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง

บรรณานุกรม :
ชนิดา จริยาพรพงศ์ . (2532). การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิดา จริยาพรพงศ์ . 2532. "การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชนิดา จริยาพรพงศ์ . "การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ชนิดา จริยาพรพงศ์ . การจัดหาและการใช้หนังสือหอสมุดกลาง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525-2527. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.