ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ลดาวรรณ บัวผัน
คำค้น : ประกันคุณภาพ , ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทุมพร จามรมาน , ทองอินทร์ วงศ์โสธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743467106 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11748
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

สร้างและพัฒนาเกณฑ์ตรวจสอบผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 คณะที่เข้าร่วมโครงการนำร่องของทบวงมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาตามองค์ประกอบ 9 ด้าน คือ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน (2) การเรียนการสอน (3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ เกณฑ์ตรวจสอบนี้สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสาร และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นนำผลจากการสัมภาษณ์มาสร้างเป็นแบบสอบถาม แล้วส่งกลับไปยังกลุ่มผู้ให้ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจำนวน 550 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการสาย ก ข และ ค และได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 245 ฉบับ จากคำตอบจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า แบบสอบถามมีความเชื่อถือได้น้อย จึงคัดเลือกแบบสอบถามโดยใช้วิธีการ 3 วิธี คือ (1) พิจารณาจากการที่ผู้ตอบได้เขียนตอบแสดงความคิดเห็น (2) แบบสอบถามผู้ตอบตอบไม่ครบถ้วน (3) เลือกแบบสอบถามเฉพาะผู้ตอบที่มีภาระงานตรงกับองค์ประกอบ หลังจากใช้วิธีการทั้ง 3 วิธีดังกล่าว ทำให้เลือกแบบสอบถามที่ใช้ในการวิเคราะห์จำนวน 159 ฉบับ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เกณฑ์ตรวจสอบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพมี 5 ระดับ และเกณฑ์ที่ได้มีความตรงตามเนื้อหา ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางการประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 7 คน

บรรณานุกรม :
ลดาวรรณ บัวผัน . (2543). การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลดาวรรณ บัวผัน . 2543. "การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลดาวรรณ บัวผัน . "การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ลดาวรรณ บัวผัน . การพัฒนาเกณฑ์การตรวจสอบผลการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.