ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย : กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย : กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด
นักวิจัย : นนท์ สหายา
คำค้น : การซื้อบ้าน , ที่อยู่อาศัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต จุลาสัย , ยุวดี ศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741722206 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11755
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

จากอัตราการเจริญเติบโตของตลาดบ้านมือสอง พบว่ามีสัดส่วนถึง 20,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นการซื้อผ่านบริษัทตัวแทนขายเพียง 13.3% หรือ 2,600 ล้านบาท ซึ่งในสัดส่วนดังกล่าวนั้นน่าจะมีแนวทางที่จะเพิ่มจำนวนการซื้อขาย ผ่านบริษัทตัวแทนขายมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา และ ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย โดยใช้แบบสอบถามผู้ซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ. 2545 จำนวน 150 ราย ผลการวิจัย พบว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องพื้นที่ใช้สอย คือบ้านหลังเดิมมีขนาดเล็กไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น ราคาซื้อเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1,500,001-2,000,000 บาท โดยสามารถแบ่งผู้ซื้อออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ผู้ที่เคยซื้อบ้านมาก่อน พบว่ากลุ่มนี้ต้องการการบริการ เนื่องจากมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว ซึ่งเข้าใจปัญหาในการติดต่อกระทำนิติกรรมต่างๆ 2) ผู้ที่ไม่เคยซื้อบ้านมาก่อน พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่เพิ่งแยกตัวจากครอบครัวเดิมไม่มีประสบการณ์ซื้อ บ้านมาก่อน คนกลุ่มนี้จึงต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ทัศนคติภายหลังจากที่ตัดสินใจซื้อบ้านมือสองแล้ว ยังสามารถแบ่งได้เป็นอีก 2 ส่วนคือ 1) กลุ่มที่คิดจะซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขายอีกครั้ง เมื่อมีการซื้อในอนาคตในส่วนนี้พบว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้คนกลุ่มนี้สนใจที่จะซื้อต่อไปเป็นเพราะโอกาสในการเลือก สินค้าที่หลากหลายทั้งด้านทำเล ราคา รูปแบบ และการบริการอำนวยความสะดวกด้านช่วยเจรจาราคาเงื่อนไข ด้านสินเชื่อ การโอนกรรมสิทธิ์ การตรวจสอบสภาพบ้าน การออกแบบและปรับปรุง การซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน 2) กลุ่มที่ไม่คิดจะซื้อผ่านบริษัทตัวแทนขายหากมีการซื้อในอนาคตนั้นจากข้อมูล พบว่า เพราะความไม่มั่นใจในคุณภาพบ้านทั้งด้านการก่อสร้าง และประวัติความเป็นมา จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขายนั้น เป็นเพราะผู้ซื้อให้ความสำคัญในเรื่องการอำนวยด้านการบริการ, ความคุ้มค่าในด้านราคาและเวลา และการอำนวยความสะดวก ดังนั้นข้อเสนอแนะสำหรับบริษัทตัวแทนขาย จะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ซื้อบ้านมือสอง โดยการแยกระหว่างสินค้าและการบริการ โดยจะต้องเพิ่มการบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้านมากขึ้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าเพิ่มขึ้นจากการให้บริการ อำนวยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ซื้อบ้านมือสองได้รับประโยชน์และรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย

บรรณานุกรม :
นนท์ สหายา . (2545). ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย : กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนท์ สหายา . 2545. "ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย : กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนท์ สหายา . "ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย : กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
นนท์ สหายา . ปัจจัยการตัดสินใจซื้อบ้านมือสองผ่านบริษัทตัวแทนขาย : กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส์ คอนเซ้าท์แทนต์ จำกัด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.