ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ
นักวิจัย : ชลธิชา รอดผล
คำค้น : ศึกษานิเทศก์ , การนิเทศการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743340874 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11684
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

ศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ จำนวน 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 คือ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกิจกรรมขององค์กรที่ส่งเสริมการนิเทศการศึกษา การศึกษาค้นคว้ารวบรวมเทคนิควิธีการสื่อเครื่องมือนิเทศ การให้คำปรึกษา แนะนำ สาธิต เกี่ยวกับการนิเทศแก่โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน การศึกษาค้นคว้าการวิจัยของบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการนิเทศ ปัญหาคือ องค์กรที่ส่งเสริมการนิเทศการศึกษาไม่ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง ขาดแหล่งศึกษาค้นคว้าขาดความรู้การวิจัย งานที่ได้รับมอบหมายมากทำให้การปฏิบัติงานไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อทราบสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศต้องสัมพันธ์กับความต้องการของผู้รับการนิเทศ ปัญหาคือ ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 คือ ศึกษาปัญหาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน เลือกวิธีที่เหมาะสมกับผู้รับการนิเทศ และส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้รับการนิเทศประเมินวิธีทำงานของตนเอง ปัญหาที่ส่วนใหญ่ระบุคือ ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานที่ 4 คือ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการของผู้รับการนิเทศในภาพรวม-เป็นรายกลุ่ม และพัฒนาแผนให้สอดคล้องกับนโยบายแนวปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของ สปช. และ สปจ. ปัญหาคือ ขาดการควบคุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานที่ 5 ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติคือ เลือกสื่อเครื่องมือเทคนิควิธีการให้เหมาะสมกับกิจกรรมการนิเทศ และให้ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิต ตัดสินใจใช้และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ เทคนิค วิธีการในการนิเทศให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ปัญหาที่คือ ครู ไม่เห็นความสำคัญของสื่อเครื่องมือนิเทศ เกณฑ์มาตรฐานที่ 6 ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติคือ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการของผู้รับการนิเทศ วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้นของ สปช. สปจ. สปอ. ส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร นำกิจกรรมการนิเทศการศึกษาใหม่ๆ มาใช้ในโรงเรียน และส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศแต่ละคนปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ส่วนใหญ่ระบุคือ ขาดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานที่ 7 ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติคือ รวบรวม วิเคราะห์ นำเสนอข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการ เป้าหมายของการพัฒนา ทั้งในภาพรวม - จำแนกเป็นรายบุคคล รายงานผลด้านนโยบาย เป้าหมาย และการดำเนินการแก้ไขโดยสรุป ปัญหาที่ส่วนใหญ่ระบุคือ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้นำผลจากการประเมินและการรายงานผลไปปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างจริงจัง เกณฑ์มาตรฐานที่ 8 ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติคือ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ ให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์ และชมเชยให้กำลังใจผู้รับการนิเทศที่ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี ปัญหาที่ส่วนใหญ่ระบุคือ บางครั้งงานที่ได้รับมอบหมายมากทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ไม่ดีเท่าที่ควร เกณฑ์มาตรฐานที่ 9 ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติคือ ศึกษางานที่ได้รับมอบหมาย วางแผนการปรับปรุงงานร่วมกัน และยอมรับในความรู้ความสามารถ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปัญหาที่ส่วนน้อยระบุคือ ผู้รับการนิเทศไม่ยอมรับเทคนิควิธีแนวคิดใหม่ๆ แม้จะเห็นดีเห็นชอบแต่ก็ยังไม่ยอมรับไปปฏิบัติ คงทำตามที่เคยทำมาก่อนเพราะสะดวกดี เกณฑ์มาตรฐานที่ 10 ที่ส่วนใหญ่คือ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เป็นปัจจุบัน การประสานงานรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และจัดทำแฟ้มข้อมูลให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน หน่วยงานชุมชน ปัญหาที่ส่วนใหญ่ระบุคือ โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนส่งข้อมูลล่าช้า เกณฑ์มาตรฐานที่ 11 ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติคือ มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงาน ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมคิด ปฏิบัติ ประเมินปรับปรุงงานร่วมกัน และส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศคิด ตัดสินใจ เลือกกิจกรรมการพัฒนาด้วยตนเอง ปัญหาที่ระบุคือ ขาดกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ขาดเครื่องมือที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เกณฑ์มาตรฐานที่ 12 ที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติคือ รวบรวมข้อมูลสภาพความต้องการจำเป็น คำนึงถึงความเป็นไปได้ของแผนดำเนินงาน และตัดสินใจปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เกิดการพัฒนาผู้รับการนิเทศ องค์กรวิชาชีพ ปัญหาที่ระบุคือ ขาดความรู้ในการวิจัย

บรรณานุกรม :
ชลธิชา รอดผล . (2542). การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลธิชา รอดผล . 2542. "การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลธิชา รอดผล . "การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ชลธิชา รอดผล . การศึกษาการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ/กิ่งอำเภอ ตามเกณฑ์มาตรฐานศึกษานิเทศก์ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.