ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต
นักวิจัย : ชัยศึก เกตุทัต
คำค้น : กระทรวงกลาโหม , การศึกษาขั้นอุดมศึกษา , สถาบันอุดมศึกษา , วิจัยอนาคต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ตันธนะเดชา , วีระ พลวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743326189 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/11678
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

เพื่อนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต โดยดำเนินการวิจัยแสวงหาโครงสร้างระบบอุดมศึกษาที่เหมาะสม ให้กระทรวงกลาโหมนำไปพิจารณาปรับปรุงระบบสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ พร้อมทั้งวางมาตรการบริหารระบบสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้น ให้มีความเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมต่อไป การวิจัยนี้เป็นการประมวลข้อมูลปฐมภูมิจากวรรณกรรมทางทฤษฎี และของจริงที่ปฏิบัติอยู่ในกองทัพจากอดีตจนปัจจุบัน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และการทหารผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ จากทั้งวงการภาครัฐและเอกชน ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมภายในและนอกประเทศ จำนวน 60 ท่าน ตามกรอบของทฤษฎีที่สมควร ในการกำหนดโครงสร้างระบบอุดมศึกษา จากนั้นจัดให้มีการวิจารณ์ร่วม เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างฯ ในขั้นสุดท้าย ผลจากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบในการจัดโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบแห่งคุณภาพของระบบอุดมศึกษาเป็นพื้นฐาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการวางโครงร่างขององค์กรให้สามารถเรียนรู้ได้เอง มีความจำเป็นในการเพิ่มคุณค่าให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในระบบอุดมศึกษา ความเหมาะสมของสายการบังคับบัญชาของระบบอุดมศึกษาฯ ควรแบ่งออกเป็นระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติโดยในระดับปฏิบัติแบ่งออกได้เป็น 10 ส่วนขึ้นตรงต่อสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด และในระดับนโยบาย มีคณะกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารกระทรวงกลาโหม ซึ่งสามารถสร้างความสอดคล้องกับนโยบายในระดับกระทรวง โดยประสานงานกับคณะกรรมการสภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ อันขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรีได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
ชัยศึก เกตุทัต . (2542). การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยศึก เกตุทัต . 2542. "การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยศึก เกตุทัต . "การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ชัยศึก เกตุทัต . การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.